Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794453
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zastępca Burmistrza - kompetencje

Do kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1/ wydawanie z upoważnienia burmistrza i w jego imieniu, decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  2/ reprezentowanie Urzędu z upoważnienia Burmistrza w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w obrocie cywilnoprawnym.
Do podstawowych zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1/ organizowanie i nadzorowanie pracy podporządkowanych komórek organizacyjnych w zakresie przypisanych zadań,
  2/ zarządzanie przedsięwzięciami realizowanymi w ramach indywidualnych projektów,
  3/ wykonywanie zarządzeń i poleceń Burmistrza
  4/ przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie terminowego i należytego załatwienia spraw
  5/ nadzór nad prawidłową realizacją budżetu przez podporządkowane komórki organizacyjne
  6/ nadzór nad wstępną kontrolą wydatków publicznych pod względem celowości i zasadności
  7/ nadzór merytoryczny i formalny nad legalnością, celowością, rzetelnością i gospodarnością podejmowanych przez podległych pracowników działań
  8/ reprezentowanie Burmistrza w administracyjnym postępowaniu odwoławczym
  9/ nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń i instrukcji w tym m. in. regulaminu pracy, polityki bezpieczeństwa informacji, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt
  10/ nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
  11/ dbałość o doskonalenie zawodowe podległych pracowników i ustalanie wspólnie z bezpośrednim przełożonym zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników
  12/ przeprowadzanie oceny podległych pracowników w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz współdziałanie w zakresie organizacji i przeprowadzania służby przygotowawczej i naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Zastępca Burmistrza jest uprawniony do:
  1/ wnioskowania o nawiązanie, zmianę warunków i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Wydziału;
  2/ wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych.
  3/ wydawania dyspozycji w sprawach uruchamiania środków finansowych, pozostających w gestii Wydziału.

Ponadto I Zastępca Burmistrza jest odpowiedzialny w odniesieniu do podległych Wydziałów i komórek organizacyjnych za zapewnienie:
  1/ zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
  2/ skuteczności i efektywności działania
  3/ wiarygodności sprawozdań,
  4/ ochrony zasobów
  5 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
  6/ efektywności i skuteczności przepływu informacji
  7/ zarządzania ryzykiem

Ostatnia zmiana: 2015-07-13 15:06:36

Opublikowane: 2015-07-13 15:05:28 (1709 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.043 sekund