Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794850
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2015 (wrzesień - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2015
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
109/2015 w spr. powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 3 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 3 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 97/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 5 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2015 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy 10 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2015 w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kartuzy 10 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2015 w spr. powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 10 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2015 w spr. zasad opracowania pianu obrony cywilnej Gminy Kartuzy 10 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2015 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 15 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2015 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 15 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2015 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 15 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2015 w spr. udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do przeprowadzania wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz do odbierania oświadczeń majątkowych 15 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2015 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do podpisania formularza zgłoszeniowego do biur informacji gospodarczej 15 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2015 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 79/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kartuzy w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy 16 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul.Rynek 2 w Kartuzach 16 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 17 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2015 w spr.zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 18 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2015 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 trwającego w okresie od 01.11.2015r. do 31.10.2018r 18 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2015 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej składników majątkowych znajdujących się na stanie Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze 23 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2015 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 24 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2015 w spr. zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Kartuzy - projekt wykonawczy 24 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2015 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2015, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 24 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2015 w spr. ustalenia metody rozliczania wydatków wspólnych, dla zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy 30 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 30 IX 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2015 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2015 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczy w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 5 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2015 w spr. powołania Rady Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera 8 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy 13 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 14 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 16 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 21 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 21 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2015 w spr. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy 22 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zmienionego zarządzeniem 141/2015 z dnia 16 października 2015r. 23 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2015 w spr. zmiany zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kartuzy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zmienionego zarządzeniem 141/2015 z dnia 16 października 2015r. oraz zarządzeniem 145/2015 z dnia 23 października 2015r. 24 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 29 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 X 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
150/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 6 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
151/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152/2015 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok 12 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
153/2015 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016 - 2027 12 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154/2015 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 16 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
155/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
156/2015 w spr. zmiany Zarządzenia nr 95/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 03.08.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę lokali użytkowych 25 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
157/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
158/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 30 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
159/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 XI 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
160/2015 w spr. powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru Partnera Projektu do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie walorów kulturowo -turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą". 4 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
161/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 8 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
162/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
163/2015 w spr. wskazania dodatkowego miejsca przeznaczonego na prowadzenie handlu okrężnego w Gminie Kartuzy 8 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
164/2015 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2015, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 10 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165/2015 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 14 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
166/2015 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji niezużytych materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
167/2015 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
168/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
169/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 30 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
170/2015 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
171/2015 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2016 30 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
172/2015 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 117/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 6 grudnia 2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
173/2015 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 30 XII 2015 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2016-11-10 13:16:56

Opublikowane: 2015-09-18 09:30:10 (2293 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.058 sekund