Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794759
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2015 (wrzesień - grudzień)

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
17 września 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
X/116/2015 w spr. wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/117/2015 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3028
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/118/2015 w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kartuzy 17 IX 2015 13 X 2015
poz. 3112
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/119/2015 w spr. ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gat. jarząb szwedzki Sorbus intermedia rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej w m. Kosy 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3029
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/120/2015 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych w Kartuzach przy ul. Kościuszki obr.8 17 IX 2015 8 X 2015
poz. 3082
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/121/2015 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do wspólnej realizacji projektu pn.: „Zachowanie różnorodności biologicznej obszaru NATURA 2000 Lasy Mirachowskie oraz Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez budowę ścieżek rowerowych " 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/122/2015 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Pomorskim Zespoleni Parków Krajobrazowych w Słupsku w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie" 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/123/2015 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą" 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/124/2015 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Modernizacja parku im. dr. H, Kotowskiego w Kartuzach" 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/125/2015 w spr. zmiany Załącznika nr 2 do dokumentu pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/126/2015 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kartuskiemu 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/127/2015 w spr. zmiany uchwały Nr IX/166/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartuz, zmienionej uchwałą Nr VIII/99/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2015 r 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3033
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/128/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Palmowa w Kiełpinie 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3016
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/129/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Przy Krzyżu w Kiełpinie 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3017
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/130/2015 w spr. nadania nazwy ulicy św. Jana Pawła II w Kiełpinie 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3019
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/131/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Lipowa w Mezowie 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3015
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/132/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Słoneczna w Mirachowie 17 IX 2015 6 X 2015
poz. 3018
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/133/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 54/20 położonej w Kartuzach 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/134/2015 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 109/16 położonej w Kartuzach 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/135/2015 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działek 230/2 i 230/5 położonych w Koloni 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/136/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. dziatki 288/1 położonej w Kartuzach 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/137/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 419/4 i 419/8 położonych w Kiełpinie 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/138/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 257/2, 257/3 i 257/6 położonych w Smętowie 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/139/2015 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 12/1 na 32/2 położonych w Sitnie 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/140/2015 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 54/23 położonej w Kartuzach na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 174/7 położonej w Mezowie 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/141/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/142/2015 w spr. zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r, w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 17 IX 2015 7 X 2015
poz. 3071
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/143/2015 w spr. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kartuzach 17 IX 2015 14 X 2015
poz. 3134
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/144/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmieliło w sprawie współfinansowania kosztów dojazdów mieszkańców Gminy Kartuzy uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej w Chmielnie 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/145/2015 zmieniającą uchwałę Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 17 IX 2015 9 X 2015
poz. 3106
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/146/2015 zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 17 IX 2015 14 X 2015
poz. 3125
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/147/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
X/148/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 17 IX 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XI UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
6 października 2015r.

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 pażdziernika 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XII/149/2015 w spr. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Grzybno na terenie Gminy Kartuzy 28 X 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/150/2015 w spr. wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 28 X 2015 26 XI 2015
poz. 3569
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/151/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 28 X 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/152/2015 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kartuzy a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy 28 X 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/153/2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 28 X 2015 26 XI 2015
poz. 3571
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/154/2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 28 X 2015 26 XI 2015
poz. 3570
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/155/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 28 X 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XII/156/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 28 X 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 listopada 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIII/157/2015 w spr. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kartuzy 27 XI 2015 15 XII 2015
poz. 4158
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/158/2015 w spr. utworzenia Klubu Integracji Społecznej 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/159/2015 w spr. przyjęcia „Programu Wychodzenia oraz Przeciwdziałania Bezdomności dla Gminy Kartuzy na lata 2015-2020" 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/160/2015 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 27 XI 2015 17 XII 2015
poz. 4293
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/161/2015 w spr. uchylenia uchwały Nr XXXIX/503/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyboru sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości o charakterze mieszanym 27 XI 2015 16 XII 2015
poz. 4200
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/162/2015 w spr. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/405/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 27 XI 2015 15 XII 2015
poz. 4153
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/163/2015 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/164/2015 w spr. nadania nazwy ulicy Południowa w Smętowie Chmieleńskim 27 XI 2015 12 I 2016
poz. 64
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/165/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/166/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 107 położonej w Nowej Hucie. 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/167/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/168/2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/169/2015 w spr. przygotowania przez Burmistrza Kartuz projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/170/2015 w spr. likwidacji filii bibliotecznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im, Janusza Żurakowskiego w Kartuzach zlokalizowanej w Staniszewie oraz zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach w części dotyczącej jednostek organizacyjnych 27 XI 2015 12 I 2016
poz. 69
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/171/2015 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/172/2015 w spr. uchylenia uchwały nr XVII/290/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/173/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/174/2015 w spr. zmiany Uchwały Nr XII/154/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 27 XI 2015 15 XII 2015
poz. 4160
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/175/2015 w spr. określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 27 XI 2015 15 XII 2015
poz. 4159
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/176/2015 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XII/150/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy 27 XI 2015 16 XII 2015
poz. 4201
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/177/2015 w spr. trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 27 XI 2015 17 XII 2015
poz. 4312
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/178/2015 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na cele publiczne nieruchomości o nr ewid. działki 100/4 położonej w Kartuzach, obręb 1. 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIII/179/2015 w spr. wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kartuzy a Województwem Pomorskim w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji w obrębie drogi wojewódzkiej nr 211 położonej w Kartuzach 27 XI 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 grudnia 2015r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIV/180/2015 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2016 roku 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/181/2015 w spr. zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa z gat. buk zwyczajny Fagus sylvatica L. wpisanego do rejestru form ochrony przyrody pod numerem 939A 29 XII 2015 19 II 2016
poz. 631
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/182/2015 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 XII 2015 18 II 2016
poz. 592
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/183/2015 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2016 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/184/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/185/2015 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 220/2 położonej w Łapalicach 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/186/2015 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/187/2015 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/188/2015 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/189/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie wspólfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/190/2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/191/2015 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 29 XII 2015 19 II 2016
poz. 629
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/192/2015 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/193/2015 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/194/2015 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 29 XII 2015 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/195/2015 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 29 XII 2015 19 II 2016
poz. 630
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIV/196/2015 w spr. zmiany uchwały Nr XIII/160/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 29 XII 2015 18 II 2016
poz. 593
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2016-02-22 13:24:25

Opublikowane: 2015-09-28 11:51:04 (3114 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.458 sekund