Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846574
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2016 - styczeń-listopad

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na cele przedszkolne z ewentualną dobudową schodów zewnętrznych i podjazdem dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach na terenie działki nr 1/15 położonej w obrębie 0005, miasto Kartuzy
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 156/2, 156/31, 155/8, 155/2, 155/1, część dz. nr 15/1, część dz. nr 162, 233/27, 232/1, 232/10, 230/2, 230/1, 232/3, 200/29, 200/67, 200/39, 200/44, 200/62, 200/15, część dz. nr 200/56, 200/13, 201/10, część dz. nr 220/3, 201/9 położonych w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części strychu budynku na cele edukacyjne istniejącej szkoły w Bączu na terenie działki nr 147/4 położonej w obrębie Bacz, gmina Kartuzy
4. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia ulicznego napowietrznej izolowanej 0,4 kV, L=0,85 km z zasileniem kablowym 0,4 kV, L=0,05 km na terenie działki nr 180/7 położonej w obrębie 103, mieście Kartuzy, działki nr 197/8 położonej w obrębie 106, mieście Kartuzy oraz na terenie działek nr 179/6, 198/2, 198/3, 199/4, 179/9 położonych w obrębie Mezowo, gmina Kartuzy
5. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej (dla zasilenia budynku mieszkalnego) na terenie działek nr 91/8, 91/1, 91/14 położonych w obrębie Ręboszewo, gmina Kartuzy
6. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w Staniszewie na terenie działki nr 444/1 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i adaptacji istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na cele publiczne: placówka administracji kultury z możliwością dobudowy windy na terenie działki nr 94/22 położonej w obrębie 0009, miasto Kartuzy
8. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego
9. Zawiadomienie Burmistrza Kartuz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego
10. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego
11. Zawiadomienie Burmistrza Kartuz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon jeziora Klasztornego Małego
12. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
13. Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr 395, 403/14 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
14. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie cz. działki nr 63/3, cz. działki nr 57/5, działkach nr 82/1, 59/1, 654/1, 60/1, 83/1, 84/1, 647/1 cz. działki nr 65/4, działkach nr 85/1, 86/1, 69/1, 87/1, 70/5, 70/3, 71/1, 76/1, 655/2, 63/2 oraz cz. działek nr 91/1, 95/4 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
15. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej (dla zasilenia działki budowlanej - budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na terenie części działki nr 91/3 położonej w obrębie Pomieczyńska Huta, gmina Kartuzy
16. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm na terenie części działek nr 35/5, 236/1, 239/1 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
17. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej Sn/nn wraz z linią kablową nn, na terenie części działek nr 390/1, 377, 379, 380, 378, 387, 350 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
18. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 12/3 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
19. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych na terenie działek nr 49/4, 49/5, 49/6, 42 i cz. działki nr 41 położonych w obrębie Pomieczyńska Huta, gmina Kartuzy
20. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowy linii kablowej nn 0,4 kV i wymiany słupa SN na terenie działek nr 270/41, 270/42, 270/38, 270/2, 343/2, 275/1 położonych w obrębie Smętowo Chmieleńskie, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 596/5 oraz cz. działki nr 597/1 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej przebiegającej przez działki nr 216/54 i 204 w Sianowie oraz budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216/48 w Sianowie gmina Kartuzy
23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej (dla zasilenia budynku mieszkalnego) na terenie działek nr 91/8, 91/1 91/14 położonych w obrębie Ręboszewo, gmina Kartuzy
24. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr 395, 403/14 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
25. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie części działki nr 323/3 oraz na działkach nr 323/2, 509, 318/7, 318/6, 321 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej dla ulicy Długiej w Kiełpinie na terenie działek nr 353/11, 328 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
27. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 496/8, 496/9, 486/1, 419/15, 489/1 położonych w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
28. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i adaptacji istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na cele publiczne: placówka administracji, kultury z możliwością dobudowy windy na terenie działki nr 94/22 położonej w obrębie 0009, miasto Kartuzy
29. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na utworzeniu Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w Staniszewie na terenie działki nr 444/1 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
30. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew. 85, 73/4 położonych w obrębie 0003, miasto Kartuzy
31. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zasilenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr ew. 48/11, 48/18 położonych w obrębie Sitno, gmina Kartuzy
32. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - rurociągu o średnicy poniżej 0,6 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działki nr ew. 74/13 położonej w obrębie Sitno, gmina Kartuzy
33. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie na terenie działki nr 11/2 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
34. Obwieszczenie o:
- wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w m. Ręboszewo
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
35. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do zaopatrzenia w wodę mieszkańców na terenie części działek nr 200/67, 200/29 położonych w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
36. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci transformatorowej SN/nn, budowy i przebudowy sieci nn 0,4kV i SN 15 KV na terenie części działek nr 164/1, 82, położonych w obrębie 0008, mieście Kartuzy
37. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm na terenie części działek nr 35/5, 236/1, 239/1 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
38. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej (dla zasilenia działki budowlanej - budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na terenie części działki nr 91/3 położonej w obrębie Pomieczyńska Huta, gmina Kartuzy
39. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie cz. działki nr 63/3, cz. działki nr 57/5, działkach nr 82/1, 59/1, 654/1, 60/1, 83/1, 84/1, 647/1 cz. działki nr 65/4, działkach nr 85/1, 86/1, 69/1, 87/1, 70/5, 70/3, 71/1, 76/1, 655/2, 63/2 oraz cz. działek nr 91/1, 95/4 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
40. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 382/12, 402/1, 401/14 położonych w obrębie Mirachowo, gmina Kartuzy
41. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o szerokości od 5-6m łączącej ul. Słoneczną z ul. Sambora w Kartuzach z jednoczesnym podziałem dz. nr 145/2, obręb 4 w Kartuzach na terenie części działki nr 145/2 położonej w obrębie 4, miasto Kartuzy
42. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 12/3 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
43. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 104/3 położonej w obrębie 0008, mieście Kartuzy oraz na terenie działek nr 92, 72/9, 72/11, 72/5, 72/14, 72/13, 72/19 położonych w obrębie 0009, mieście Kartuzy
44. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej od ulicy Klasztornej w Kartuzach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
45. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Łapalice-Prokowo poprzez ułożenie płyt drogowych typu YOMBO, na działkach nr ew. gr. 198, 165 (obr. Łapalice) i 96 (obr. Prokowo)
46. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej do odprowadzania wód popłucznych na terenie działek nr 11/1, 11/2 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
47. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr 395, 403/14 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
48. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych na terenie działek nr 49/4, 49/5, 49/6, 42 i cz. działki nr 41 położonych w obrębie Pomieczyńska Huta, gmina Kartuzy
49. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
50. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz
51. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 596/5 oraz cz. działki nr 597/1 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
52. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie części działki nr 323/3 oraz na działkach nr 323/2, 509, 318/7, 318/6, 321 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
53. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej przebiegającej przez działki nr 216/54 i 204 w Sianowie oraz budowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216/48 w Sianowie, gmina Kartuzy
54. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej dla ulicy Długiej w Kiełpinie na terenie działek nr 353/11, 328 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
55. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przepięciem istniejących przyłączy na terenie działek nr 102/3, 102/9 oraz części działki nr 102/10 położonych w obrębie 0009, miasto Kartuzy
56. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 144/6, 144/5, oraz części działek nr 370, 150/11, 150/12 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
57. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 30/5, 30/6 położonych w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
58. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia ulicznego napowietrznej izolowanej 0,4 kV, L=0,85 km z zasileniem kablowym 0,4 kV, L=0,05 km na terenie części dz. nr 179/6, części dz. nr 198/2, dz. nr 179/9, dz. nr 198/3, dz. nr 199/4 w Mezowie, gmina Kartuzy oraz dz. nr 180/7, obręb 103, miasto Kartuzy, części dz. nr 197/8 obręb 106, miasto Kartuzy
59. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o ustaleniu terminów spacerów studyjnych organizowanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz
60. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej Sn/nn wraz z linią kablową nn, na terenie części działek nr 390/1, 377, 379, 380, 378, 387 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
61. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 486/1, 419/15, 489/1 położonych w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
62. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zasilenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr ew. 48/11, 48/18 położonych w obrębie Sitno, gmina Kartuzy
63. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla budowy sieci wodociągowej do zaopatrzenia w wodę mieszkańców na terenie części działek nr 200/67, 200/29 położonych w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
64. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie na terenie działki nr 11/2 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
65. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew. 85, 73/4 położonych w obrębie 0003, miasto Kartuzy
66. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - rurociągu o średnicy poniżej 0,6 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działki nr ew. 74/13 położonej w obrębie Sitno, gmina Kartuzy
67. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Łapalice na potrzeby ośrodka wychowania przedszkolengo wraz z przebudową na terenie działki nr 222/1 położonej w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
68. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 92 położonej w obrębie 9, miasto Kartuzy oraz działek nr 182, 193/9, 180 położonych w obrębie 8, miasto Kartuzy
69. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr ew. gr. 180 obr. 8 w Kartuzach.
70. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/12 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
71. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 94/4, 107, 161/1, 122/1, 161/2, 122/3 położonych w obrębie Staniszewo, gmina Kartuzy
72. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o zmianie terminu spaceru studyjnego organizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz
73. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o szerokości od 5-6m łączącej ul. Słoneczną z ul. Sambora w Kartuzach z jednoczesnym podziałem dz. nr 145/2, obręb 4 w Kartuzach na terenie części działki nr 145/2 położonej w obrębie 4, miasto Kartuzy
74. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 382/12, 402/1, 401/14 położonych w obrębie Mirachowo, gmina Kartuzy
75. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD dn 63 [mm] na terenie działek nr 34/1, 28, 14/15, 14/20, 14/21, 14/22, 15/23 położonych w obrębie 1, miasto Kartuzy
76. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średnirgo ciśnienia z rur PEHD dn 90 [mm] na terenie działek nr 155/4, 102/11, 102/12 położonych w obrębie 9, miasto Kartuzy
77. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PE o średnicy 90 mm dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 17, 5/3, 19/1, 19/3, 19/2, 19/4, 19/5, 77/6, 77/3, 5/2, 19/6, 77/5 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
78. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowy linii kablowej nn 0,4 kV i wymiany słupa SN na terenie działek nr 270/41, 270/42, 270/38, 270/2, 343/2, 275/1 położonych w obrębie Smętowo Chmieleńskie, gmina Kartuzy
79. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV celem zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 443, 444, 467/9, 468, 467/13, 467/1, 467/23, 467/11, 467/3, 463/8 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy oraz na terenie działek 14/14, 14/6, 16, 15, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 18 położonych w obrębie Ramleje, gmina Somonino
80. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej do odprowadzania wód popłucznych na terenie działek nr 11/1, 11/2 położonych w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy
81. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr 30/5, 30/6 położonych w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
82. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działki budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 2, 3/1, 3/2, 7, 12 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
83. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 92 położonej w obrębie 9, miasto Kartuzy oraz działek nr 182, 193/9, 180 położonych w obrębie 8, miasto Kartuzy
84. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Łapalice na potrzeby ośrodka wychowania przedszkolengo wraz z przebudową i montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr 222/1 położonej w obrębie Łapalice, gmina Kartuzy
85. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 28/7 położonej w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
86. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy Wyzwolenia w Dzierżążnie i na ul. Świerkowej w Borowie na terenie działki nr 397/3 położonej w Dzierżążnie i dz. nr 198/17 położonej w Borowie, gmina Kartuzy
87. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy Okrężnej w Kiełpinie na terenie działek nr ew. 256/1, 256/6, 252/1, 245/16, 248/6, 244 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
88. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy przy Krzyżu w m. Kiełpino na terenie działek nr ew. 36/10, 41/31, 36/24, 36/1, 35/5, 32/1, 36/23 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
89. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przepięciem istniejących przyłączy; zasilenie w wodę lokalnych zabudowań na terenie części działek nr 102/3, 102/12, 155/4, 102/11, 102/13, 102/14 położonych w obrębie 0009, miasto Kartuzy
90. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 [mm] na terenie działki nr ew. 239/1 oraz części działek nr ew. 35/5, 236/1, 238/1, 239/8, 239/9, 236/23, 236/11 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
91. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Urzędu Miejskiego w Kartuzach na terenie działek nr ew. 119/3, 118/2, 119/2, 167 położonych w obrębie 8 oraz dz. nr ew. 82/1, 82/2, 83/1, 83/2 położonych w obrębie 9, miasto Kartuzy
92. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 94/4, 107, 161/1, 122/1, 161/2, 122/3 położonych w obrębie Staniszewo, gmina Kartuzy
93. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 144/6, 144/5 oraz części działek nr 370, 150/11, 150/12 położonych w obrębie Grzybno, gmina Kartuzy
94. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia ulicznego napowietrznej, izolowanej 0,4kV, L=0,85km na terenie części dz. nr 179/6, części dz. nr 198/2, dz. nr 179/9, dz. nr 198/3, dz. nr 199/4 w Mezowie, gmina Kartuzy oraz dz. nr 180/7, obręb 103, miasto Kartuzy, z zasilaniem kablowym 0,4kV, L=0,05km na terenie części działki nr ew. 197/8, obręb 106, miasto Kartuzy oraz na terenie części dz. nr 179/6 w Mezowie
95. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi na Burchardztwie na działce nr ew. 324/1 położonej w Kartuzach, obręb 106 oraz działce nr ew. 198/2 i części dz. nr ew. 198/4 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy, z jednoczesnym podziałem dz. nr ew. 198/4, obręb Mezowo
96. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i ogónospławnej w mieście Kartuzy w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich
97. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/12 położonej w obrębie Kiełpino, gmina Kartuzy.
98. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków
99. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 320/28, 320/39 położonych w obrębie Brodnica, gmina Kartuzy.
100. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na przebudowie linii SN-15kV na terenie działek nr 27, 33/7, 33/8, 34/4, 35/2, 35/3, 35/4, 37/4 w Sianowie oraz przebudowie stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek 27, 33/7, 33/8, 34/4 w Sianowie, gmina Kartuzy.
101. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD dn 90 [mm] na terenie działek nr 155/4, 102/11, 102/12 położonych w obrębie 9, miasto Kartuzy.
102. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla podczyszczenia dna, wytyczenia trasy dla kajaków palikami oraz umocnieniu dna za palikami materacami gabinowymi na terenie działki nr 409 położonej w obrębie Ręboszewo, gmina Kartuzy.
103. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 328 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
104. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 144/7, 150/15 oraz części dz. nr 370 położonych w obrębie Grzybno, gmina Kartuzy.
105. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej PE o średnicy 90 mm dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 17, 5/3, 19/1, 19/3, 19/2, 19/4, 19/5, 77/6, 77/3, 5/2, 19/6, 77/5 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy.
106. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD dn 63 [mm] na terenie działek nr 34/1, 28, 14/15, 14/20, 14/21, 14/22, 15/23 położonych w obrębie I, miasto Kartuzy.
107. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wociągowej na terenie działki nr 28/7 położonej w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
108. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 4 na terenie ujęcia wody podziemnej w Kiełpinie, gm. Kartuzy
109. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Urzędu Miejskiego w Kartuzach na terenie działek nr ew. 119/3, 118/2, 119/2, 167 położonych w obrębie 8 oraz dz. nr ew. 82/1 82/2, 83/1, 83/2 położonych w obrębie 9, miasto Kartuzy
110. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci energetycznej nn 0,4kV, na terenie działek nr 164 (część działki nie będącej lasem), 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
111. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy Wyzwolenia w Dzierżążnie i na ul. Świerkowej w Borowie na terenie działki nr 397/3 położonej w Dzierżążnie i dz. nr 198/17 położonej w Borowie, gmina Kartuzy
112. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy Okrężnej w Kiełpinie na terenie działek nr ew. 256/1, 256/6, 252/1, 245/16, 248/6, 244 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
113. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1418 G na odcinku Bedargowo-Kolonia
114. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 [mm] na terenie działki nr ew. 239/1 oraz części działek nr ew. 35/5, 236/1, 238/1, 239/8, 239/9, 236/23, 236/11 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
115. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ulicy przy Krzyżu w m. Kiełpino na terenie działek nr ew. 36/10, 41/31, 36/24, 36/1, 35/5, 32/1, 36/23 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
116. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego informujące o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowy drogi gminnej łączącej ulicę Chmieleńską z ulicą Zamkową w Kartuzach wraz z budową oświetlenia drogowego oraz systemu odwodnienia"
117. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn zlokalizowanej na terenie działki nr 467/9 w Brodnicy Dolnej oraz budowy linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV celem zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 443, 444, 467/9, 468, 467/13, 467/1, 467/23, 467/11, 467/3, 463/8 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy oraz na terenie działek 14/14, 14/6, 16, 15, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 18 położonych w obrębie Ramleje, gmina Somonino
118. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach o blok operacyjny z oddziałem chirurgii na terenie działek nr ew. 80, 81/2 oraz części działki nr ew. 321/2 położonych w obrębie 0003, miasto Kartuzy
119. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 248/3, 247 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
120. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działki budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 7, 12, 8, 2, 3/2, 3/1, 1, 10, 9 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
121. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego, na terenie działek nr 354/5, 311 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
122. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 292, 291, 11, 10, 1, 279, 278, 277/4 położonych w obrębie Brodnica, gmina Kartuzy
123. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia ulicznego napowietrznej, izolowanej 0,4kV, L=0,85km na terenie części dz. nr 179/6, części dz. nr 198/2, dz. nr 179/9, dz. nr 198/3, dz. nr 199/4 w Mężowie, gmina Kartuzy oraz dz. nr 180/7, obręb 103, miasto Kartuzy, z zasilaniem kablowym 0,4kV, L=0,05km na terenie części działki nr ew. 197/8, obręb 106, miasto Kartuzy oraz na terenie części dz. nr 179/6 w Mezowie
124. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
125. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
126. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 320/28, 320/39 położonych w obrębie Brodnica, gmina Kartuzy
127. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii SN-15kV na terenie działek nr 27, 33/7, 33/8, 34/4, 35/2, 35/3, 35/4, 37/4 w Sianowie oraz przebudowie stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek 27, 33/7, 33/8, 34/4 w Sianowie, gmina Kartuzy
128. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi na Burchardztwie na działce nr ew. 324/1 położonej w Kartuzach, obręb 106 oraz działce nr ew. 198/2 i części dz. nr ew. 198/4 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy, z jednoczesnym podziałem dz. nr ew. 198/4, obręb Mezowo
129. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 144/7 150/15 oraz części dz. nr 370 położonych w obrębie Grzybno, gmina Kartuzy
130. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 314, 326/17, 326/6, 326/7 położonych w Smętowie, gmina Kartuzy
131. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla podczyszczenia dna, wytyczenia trasy dla kajaków palikami oraz umocnieniu dna za palikami materacami gabionowymi na terenie działki nr 409 położonej w obrębie Ręboszewo, gmina Kartuzy
132. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nN 0,4 kV z przyłączem na terenie działek nr 208/55, 208/58, 208/59, 209/4, 209/6, 209/12, 209/15, 209/18 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
133. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o:
- wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, odzysku i transporcie odpadów budowlanych, w ramach funkcjonowania istniejącego przedsięwzięcia, na działkach nr ew. gr. 177/25, 177727, 177/31, 177/33, 181/1 i 182/8 w Mezowie,
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
134. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nN 0,4 kV z przyłączem na terenie działek nr 382/9, 382/12, 401/14, 401/17, 402/1 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
135. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków na terenie działek nr 247/4, 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 12/3, 15/3, 273/1, 255/8, 255/10, 272/3, 256/1, 270/1, 257/1, 269/1, 258/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1, 265/9, 265/14 położonych w Kiełpinie, na działkach nr 228/2, 227/2, 41, części dz. 51/3, części dz. 86, części dz. 99 położonych w Mezowie oraz na działkach nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, 326/12, 111/12 położonych w Dzierżążnie
136. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 328 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
137. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 124/8 położonej w Smętowie, gmina Kartuzy
138. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przystani wodnej, w ramach której zostanie wybudowany pomost do obsługi jednostek wodnych i zadaszona wiata na terenie działki nr ew. 110 położonej w Kartuzach, obręb 4 i części dz. nr ew. 3 położonej w Kartuzach, obręb 6
139. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz zawiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych związanych z otwartym naborem przedsięwzięć rewitalizacyjnych
140. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżązno — rejon ulicy Wyzwolenia
141. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulicy Wyzwolenia
142. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul.Kościerskiej
143. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul.Kościerskiej
144. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i ogónospławnej w mieście Kartuzy w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich, w tym budowy zbiorników retencyjnych oraz zestawów podczyszczających wody opadowe, na terenie działek nr ew. 85, 107/13, 198, 161/3, 162/9, 211, 202/9, 61/3, położonych w obrębie 3, dz. nr 49/1, 100/48, 100/15, 100/12, 100/11, 100/10, 56/21, 109/6, 56/9, 109/16 położonych w obrębie 4, dz. nr 38/4, 38/6, 38/3, 38/5 położonych w obrębie 5, dz. nr 136, 107/4, 326/2, 53/5, 146, 54, 147, 60/1, 326/1, 324, cz. dz. 134, cz. dz. nr 39/7 położonych w obrębie 7, dz. nr 33/2, 181/2, 181/25, 161, 183/7, 9/2, 160/1, 1/2, 1/1 położonych w obrębie 8, dz. nr 63/1, 56/1, 56/4, 56/3, cz. dz. 55 położonych w obrębie 9, mieście Kartuzy
145. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego, na terenie działek nr 354/5, 311 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
146. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 248/3, 247 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
147. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 311/10, 311/7 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
148. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
149. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 292, 291, 11, 10, 1, 279, 278, 277/4 położonych w obrębie Brodnica, gmina Kartuzy
150. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 62, 97, 70/5, 117, 67/11, 67/28 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
151. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działki budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 7, 12, 8, 2, 3/2, 3/1, 1, 10, 9 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
152. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan na terenie działek nr ew. 245/15, 245/31, 245/32 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
153. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działki budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 2, 3/1, 3/2, 7, 12 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
154. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 178/4, 178/5 położonych w Smętowie, gmina Kartuzy
155. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach o blok operacyjny z oddziałem chirurgii na terenie działek nr ew. 80, 81/2 oraz części działki nr ew. 321/2 położonych w obrębie 0003, miasto Kartuzy
156. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 5/3, 3, 17, 19/6 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
157. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 195/7 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
158. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 314, 326/17, 326/6, 326/7 położonych w Smętowie, gmina Kartuzy
159. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 260, 261/7 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2017-02-20 09:39:57

Opublikowane: 2016-01-12 09:19:13 (4016 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.999 sekund