Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846638
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2016 (styczeń - wrzesień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2016
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2016 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok 4 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 11 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2016 w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 14 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2016 w spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych 14 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2016 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 4/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 15 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2016 w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów i szkół dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym, na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 15 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2016 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 18 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2016 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2016 r. w drodze przetargu ofertowego 18 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2016 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 19 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2016 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz powierzchni reklamowych 20 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 27 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2016 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 28 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14A/2016 w spr. organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Kartuzy 29 I 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2016 w spr. zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2016 r. 1 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2016 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2016, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 2 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 4 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 4 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2016 w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami 11 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2016 w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 11 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 12 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2016 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 12 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2016 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 117/2011 Burmistrza Kartuz z dnia 6 grudnia 2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 9 lutego 2012 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 172 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 18 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2016 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku w zakresach: "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", " turystyka i krajoznawstwo" 19 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2016 w spr. powołania formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) 23 II 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2016 w spr. powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do roku 2022 (GPR) 1 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 1 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 2 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2016 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 2 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kiełpinie 3 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Hucie 3 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Smętowie 3 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2016 w spr. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach, do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 3 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2016 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Gminy Kartuzy 10 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36a/2016 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2016 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2016 w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 10 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2016 w spr. regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 14 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2016 w spr. powołania Kartuskiej Gminnej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania 15 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2016 w spr. ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok 18 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2016 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", "turystyka i krajoznawstwo" i przyjęcia regulaminu jej pracy 22 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2016 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2015 rok 30 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2016 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2015 rok. 30 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2016 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015r. 30 III 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2016 w spr. powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na Wojewódzki Konkurs „ Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 5 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2016 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyka i krajoznawstwo 5 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2016 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustałenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 5 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2016 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 7 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2016 w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 7 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2016 w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 11 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2016 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2016, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 12 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2016 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 126/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 trwającego w okresie od 01.11.2015r. do 31.10.2018r. 13 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 14 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 26 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 IV 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 6 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2016 w spr. powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Koloni oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 11 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2016 w spr. zatwierdzenia konkursów na dyrektora szkoły 24 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 25 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2016 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kartuzy 25 V 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2016 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 136/2009 Burmistrza Gminy Kartuzy w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kartuzy 15 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2016 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2016, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 21 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 23 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 23 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kiełpinie 23 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 28 VI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2016 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 07 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 14 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2016 w spr. wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc parkingowych Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2016 w spr. powołania Komisji do protokolarnego przejęcia budynku usytuowanego przy ul. gen. J. Hallera 3 w Kartuzach, usytuowanego na działce nr 117/2, obr. 8 19 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 25 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2016 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 26 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 26 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2016 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Koloni 26 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 26 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2016 w spr. określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 - „ Wyprawka szkolna " 26 VII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2016 w spr. przekazania majątku i dokumentacji jednostki organizacyjnej Gminy Kartuzy - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 2 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92A/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 5 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kiełpinie 5 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 5 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 12 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 24 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 24 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2016 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 25 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2016 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. 25 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2016 w spr. odwołania Zastępcy Burmistrza Kartuz 31 VIII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 2 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2016 w spr. zmiany Zarządzenia nr 27/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do roku 2022 (GPR) 6 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2016 w spr. przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Brodnica Górna 6 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2016 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego w dniu 22 września 2016r 8 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2016 w spr. wprowadzenia zasad korzystania z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 82/1, 83/2, 24/1, stanowiących własność Gminy Kartuzy 8 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 13 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112A/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2016 w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kartuzy 15 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2016 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 -2027 15 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2016 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 22 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2016 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 27 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2016 w spr. ogłoszenia naboru partnerów do projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Kartuz" 29 IX 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2017-09-26 12:24:33

Opublikowane: 2016-01-15 14:22:19 (4774 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.695 sekund