Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794865
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2016 (styczeń - sierpień)

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
3 lutego 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XV/197/2016 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2016 r. 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/198/2016 w spr. wyodrębnienia w budżecie Gminy Kartuzy środków stanowiących fundusz sołecki 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/199/2016 w spr. zmiany do uchwały nr X/144/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfmansowania kosztów dojazdów mieszkańców Gminy Kartuzy uczestników warsztatów Terapii Zawodowej w Chmielnie 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/200/2016 w spr. zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach 3 II 2016 8 III 2016
poz. 951
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/201/2016 w spr. określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 3 II 2016 3 III 2016
poz. 884
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/202/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie wspólfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/203/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie wspólfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/204/2016 w spr. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kartuzy 3 II 2016 8 III 2016
poz. 950
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/205/2016 w spr. aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy" 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/206/2016 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/207/2016 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działek 159/5, 48/35 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/14, 48/15, 48/16, 48/17 położonych w Kartuzach 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/208/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Sosnowa w Mezowie 3 II 2016 21 III 2016
poz. 1155
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/209/2016 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Kartuzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/210/2016 w spr. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XV/211/2016 w spr. wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020 3 II 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
1 marca 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVI/212/2016 w spr. udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Kartuskiemu 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/213/2016 w spr. udzielenia pomocy Finansowej Powiatowi Kartuskiemu 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/214/2016 w spr. zgody na zawarcie porozumienia w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Kartuzy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/215/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/216/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVI/217/2016 w spr. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach zmienionej uchwałą Nr XV/210/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lutego 2016 r. 1 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
10 marca 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVII/218/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 10 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVII/219/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 10 III 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 kwietnia 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XVIII/220/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/221/2016 w spr. zmiany uchwały nr XV/211/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/222/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kartuzy a Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G" 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/223/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIV/182/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2015 r, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 IV 2016 18 V 2016
poz. 1881
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/224/2016 w spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie prozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk i Gminą Kartuzy w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku - Szadólkach 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/225/2016 w spr. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2016 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/226/2016 w spr. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kartuzy a Miastem Kaili w Chińskiej Republice Ludowej 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/227/2016 w spr. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 13 IV 2016 17 V 2016
poz. 1843
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/228/2016 w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami 13 IV 2016 17 V 2016
poz. 1844
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/229/2016 w spr. zmiany uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Kartuzy 13 IV 2016 17 V 2016
poz. 1842
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/230/2016 w spr. przyznania pierwszeństwa w nabyciu stanowiącej własność Gminy Kartuzy nieruchomości na rzecz jej dzierżawcy oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (części dziatki o nr ewid. 119), położonej w Kartuzach, obr. 8 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/231/2016 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/232/2016 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/233/2016 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/234/2016 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/235/2016 w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/236/2016 w spr. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kartuzy na lata 2016-2019 13 IV 2016 17 V 2016
poz. 1870
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/237/2016 w spr. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/238/2016 w spr. przyjęcia do realizacji projektu „SZUKAM... ZNAJDUJĘ... PRACUJĘ..." współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja,Działanie 6.1 Aktywna Integracja,Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Spoleczno-Zawodowa 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/239/2016 w spr. zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 13 IV 2016 17 V 2016
poz. 1837
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/240/2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/241/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w Kiełpinie 13 IV 2016 19 V 2016
poz. 1898
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/242/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Jeziorna w Kiełpinie 13 IV 2016 16 V 2016
poz. 1819
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/243/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/244/2016 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kartuz 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/245/2016 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/246/2016 w spr. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/247/2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/248/2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/249/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XVIII/250/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 13 IV 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
5 maja 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XIX/251/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 5 V 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/252/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 5 V 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XIX/253/2016 w spr. zmiany uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Kartuzy zmienionej uchwałą Nr XVIII/299/2016 r. Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 kwietnia 2016 r 5 V 2016 3 VI 2016
poz. 2063
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 czerwca 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XX/254/2016 w spr. zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/255/2016 w spr. zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/256/2016 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały IX/166/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartuz 22 VI 2016 22 VIII 2016
poz. 3020
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/257/2016 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2016-2020 22 VI 2016 4 VIII 2016
poz. 2822
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/258/2016 w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 22 VI 2016 22 VIII 2016
poz. 3021
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/259/2016 w spr. ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 22 VI 2016 21 VII 2016
poz. 2627
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/260/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Juliusza Słowackiego w Kiełpinie 22 VI 2016 21 VII 2016
poz. 2628
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/261/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Adama Mickiewicza w Kiełpinie 22 VI 2016 13 VII 2016
poz. 2451
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/262/2016 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/263/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/264/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 151/2,151/3,151/4, 151/5, 151/7,151/8 położonych w Kartuzach, obr. 4 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/265/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 100/45 położonej w Kartuzach 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/266/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 98/15 położonej w Kartuzach, obr. 3 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/267/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 161/2 położonej w Staniszewie 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/268/2016 w spr. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 22 VI 2016 21 VII 2016
poz. 2629
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/269/2016 w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami 22 VI 2016 22 VII 2016
poz. 2633
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/270/2016 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/271/2016 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/272/2016 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/273/2016 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im.Franciszka Tredera w Kartuzach za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/274/2016 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/275/2016 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/276/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/277/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/278/2016 w spr. zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 22 VI 2016 22 VII 2016
poz. 2634
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XX/279/2016 w spr. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach zmienionej uchwalą Nr XV/210/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 1 marca 2016 r 22 VI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
13 lipca 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXI/280/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 13 VII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/281/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 13 VII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/282/2016 w spr. zmiany uchwały Nr XX/258/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 13 VII 2016 10 VIII 2016
poz. 2908
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/283/2016 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Kartuzy a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy 13 VII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXI/284/2016 w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kartuzy 13 VII 2016 10 VIII 2016
poz. 2907
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
11 sierpnia 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXII/285/2016 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul.Kościerskiej 11 VIII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/286/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 11 VIII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/287/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 11 VIII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXII/288/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi Chmielno- Bukowinki - Łapalice długości 2,55 km w tym 1,55 w gminie Chmielno a 1,00 km w gminie Kartuzy stanowiącej alternatywne połączenie wobec drogi wojewódzkiej nr 211." 11 VIII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2016-09-20 10:10:41

Opublikowane: 2016-02-11 10:05:09 (3617 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.068 sekund