Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846570
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna
W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga:
1. zgłoszenia budowy (do Starosty) oraz
2. zgłoszenia zamiaru eksploatacji (do Burmistrza).

Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów:
1. w kwestii zgłoszenia budowy – art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
2. w kwestii eksploatacji – art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).

Co i kiedy zgłaszać
• Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
• Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
• Obowiązkiem zgłoszenia objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane, a dotychczas nie zgłoszone.
• Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni musi być zgodna z wytycznymi Ministra Środowiska. Normy w tym zakresie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (treść rozporządzenia poniżej). Poziom tych norm zróżnicowany jest ze względu na lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji oraz poza aglomeracją.
Obszar aglomeracji Kartuzy określony został UCHWAŁĄ NR 52/V/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 roku (treść uchwały poniżej).

Normy jakie muszą spełniać oczyszczone ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni ścieków:
a) Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji Kartuzy:
- wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo (§4 ust. 9 ww. Rozporządzenia) – dla aglomeracji Kartuzy równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 28 625;
- mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 6 ww. Rozporządzenia);
- mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 8 ww. Rozporządzenia).
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w aglomeracji Kartuzy wynoszą:
BZT5 – 15 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%
ChZTcr – 125 mg O2/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 75%
Zawiesina ogólna – 35 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%
Azot ogólny – 15 mg N/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 70%
Fosfor – 2 mg/l albo minimalny % redukcji musi wynosić 90%

- Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją Kartuzy:
- wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000 (§4 ust. 8 ww. Rozporządzenia);
- mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) BZT5 ścieków (wskaźnikiem czystości wody i jakości oczyszczanych ścieków) dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (§ 13 ust. 5 ww. Rozporządzenia).
- mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. (§ 13 ust. 7 ww. Rozporządzenia).

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń poza aglomeracją Kartuzy wynoszą:
BZT5 – 40 mg O2/l
ChZTcr – 150 mg O2/l
Zawiesina ogólna – 50 mg/l

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Wniosek zgłaszający zamiar rozpoczęcia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA NR 52/V/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kartuzy i wyznaczenia aglomeracji Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2016-09-14 14:12:24

Opublikowane: 2016-09-14 13:38:43 (1159 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.045 sekund