Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794874
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - ROK 2016 (wrzesień-grudzień)





XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
12 września 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIII/289/2016 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulicy Wyzwolenia 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/290/2016 w spr. zmiany Uchwały nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kartuzy 12 IX 2016 11 X 2016
poz. 3355
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/291/2016 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIX/498/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora Szkoły dla Nauczycieli uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 12 IX 2016 11 X 2016
poz. 3356
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/292/2016 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/267/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 12 IX 2016 6 X 2016
poz. 3313
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/293/2016 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielno 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/294/2016 w spr. zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Somonino 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/295/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/296/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/297/2016 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 413/1 na 62/2 położonych w Mirachowie 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/298/2016 w spr. współdziałania z Powiatem Kartuskim a Gminą w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 - mechanizm ZIT 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/299/2016 w spr. współdziałania z Powiatem Kartuskim a Gminą Kartuzy w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.1 - mechanizm ZIT 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/300/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIII/301/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 12 IX 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
6 października 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIV/302/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 6 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/303/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 6 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIV/304/2016 w spr. zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Chmielno 6 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 października 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXV/305/2016 w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kartuzy 26 X 2016 16 XI 2016
poz. 3750
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/306/2016 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 175/1 na prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 174/1 położonych w Kolonii 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/307/2016 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 594, 616, 624 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 623/1, 625/1, 625/3 położonych w Prokowie 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/308/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/309/2016 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/310/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/311/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości o nr ewid. działki 147/5, położonej w Bączu 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/312/2016 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej działek o nr ewid. 400/2, 422, 425 położonych w Dzierżążnie i działek o nr ewid. 221/15, 260/2 położonych w Mezowie 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/313/2016 w spr. ustalenia lokalizacji targowisk na terenie gminy Kartuzy i ich regulaminów 26 X 2016 18 XI 2016
poz. 3797
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/314/2016 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26 X 2016 15 XI 2016
poz. 3715
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXV/315/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 26 X 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 listopada 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVI/316/2016 w spr. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 30 XI 2016 9 XII 2016
poz. 4343
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/317/2016 w spr. zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 30 XI 2016 9 XII 2016
poz. 4344
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/318/2016 w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 30 XI 2016 15 XII 2016
poz. 4478
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/319/2016 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 30 XI 2016 15 XII 2016
poz. 4467
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/320/2016 w spr. zmiany uchwały Nr XIII/160/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 listopada 2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 30 XI 2016 15 XII 2016
poz. 4471
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/321/2016 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kartuzy do porozumienia dla wspólnej realizacji projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno". 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/322/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/323/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 385 położonej w Mirachowie. 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/324/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid, działki 684/9 położonej w Kiełpinie 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/325/2016 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 54/10 i zbycia prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 54/6 i 54/11 położonych w Kartuzach, obr. 2. 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/324/2016 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid, działki 684/9 położonej w Kiełpinie 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/325/2016 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 54/10 i zbycia prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 54/6 i 54/11 położonych w Kartuzach, obr. 2. 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/326/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Widokowa w Brodnicy Górnej 30 XI 2016 19 XII 2016
poz. 4586
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/327/2016 w spr. nadania nazwy ulicy Wójta Józefa Elasa w Kiełpinie 30 XI 2016 19 XII 2016
poz. 4585
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/328/2016 w spr. przyjęcia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/329/2016 w spr. trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 30 XI 2016 9 XII 2016
poz. 4383
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/330/2016 w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVI/331/2016 w spr. wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy 30 XI 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
21 grudnia 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVII/332/2016 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy" 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/333/2016 w spr. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXXVII/478/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska 21 XII 2016 24 I 2017
poz. 298
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/334/2016 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIX/498/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora Szkoły dla Nauczycieli uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 21 XII 2016 24 I 2017
poz. 320
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/335/2016 w spr. stwierdzenia likwidacji II Liceum Profilowanego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/336/2016 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENERGA Oświetlenie Sp. z 0,0. z siedzibą w Sopocie (ul. Rzemieślnicza 17/19) mienia komunalnego powstałego w procesie inwestycyjnym 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/337/2016 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/338/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVII/339/2016 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 21 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 grudnia 2016r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXVIII/340/2016 w spr. nadania nazwy "66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego" parkowi położonemu w Kartuzach pomiędzy ulicami: Parkową oraz Jeziorną. 29 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXVIII/341/2016 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2017 29 XII 2016 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz









Ostatnia zmiana: 2017-01-25 15:51:21

Opublikowane: 2016-09-20 10:03:00 (2151 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.048 sekund