Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846634
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2016 (październik - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2016
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
119/2016 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 3 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2016 w spr. powołania stałej Komisji do spraw okresowego brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kartuzach 3 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2016 w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzców Kartuskiego konkursu fotograficznego pt. „Kartuzy w obiektywie wczoraj i dziś" pod patronatem Burmistrza Kartuz 5 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 7 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 7 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2016 w spr. powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd Miejski w Kartuzach 13 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2016 w spr. sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 17 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2016 w spr. ustalenia zasad korzystania z sal sportowych i hali sportowej w Kiełpinie będących własnością Gminy Kartuzy oraz ustalenia wysokości opłat 21 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2016 w spr. powołania członków Kartuskiej Gminnej Rady Sportu 21 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2016 w spr. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 21 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 27 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2016 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2016 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Kartuz 31 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2016 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Kartuz 31 X 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2016 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Kartuzy nr 21 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej 2 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Mirachowie. 4 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 4 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kartuzach 4 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2016 w spr. instrukcji inwentaryzacyjnej 7 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2016 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kartuzach 7 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 8 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2016 w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru partnerów projektu 9 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2016 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 14 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2016 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027 14 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 18 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 18 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2016 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 138/3 położonej w Kartuzach, obr. 2 pod tereny zieleni-ogród. 18 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149A/2016 w spr. procedur — regulaminu kontroli zarządczej 18 XI 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
150/2016 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
151/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 2 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 2 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152a/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 7 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
153/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 12 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154A/2016 w spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania dla zbioru podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych SL 2014 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 12 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
155/2016 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2016, dła których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 13 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
156/2016 w spr. wprowadzenia Księgi procedur audyt wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 19 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
157/2016 w spr. scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kartuzy, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym 21 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
158/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 21 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
159/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 22 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
160/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
161/2016 w spr. ogłoszenia naboru partnerów do projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz - Centrum Usług Społecznych" 28 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
162/2016 w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru partnerów projektu 28 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
163/2016 w spr. ogłoszenia naboru partnerów do projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz - aktywizacja społeczno - zawodowa w Klubie Integracji Społecznej" 28 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
164/2016 w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyboru partnerów projektu 28 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165/2016 w spr. powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kartuzy, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 28 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165a/2016 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 29 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165b/2016 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
166/2016 w spr. Aktualizacji „Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Kartuzy" na lata 2017 - 2022 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
167/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
168/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
169/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
170/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
171/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
172/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
173/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
174/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
175/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
176/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
177/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
178/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
179/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
180/2016 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
181/2016 w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
182/2016 w spr. zmiany zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
183/2016 w spr. regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
184/2016 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
185/2016 w spr. włączenia obiektów zabytkowych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Kartuzy 30 XII 2016 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-01-29 12:53:43

Opublikowane: 2016-10-14 13:46:38 (2420 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.045 sekund