Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Środa, 29 marca 2017r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Oferty inwestycyjne
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

3617402
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2017

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na na terenie działek nr ew. gr. 94/28 obr. 9 oraz 150/10 obr.101 w Kartuzach
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 328/19, 328/15 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/8, 417/7, 35/5 położonych w Kiełpinie
4. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 5/3, 3, 17, 19/6 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
5. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nN 0,4 kV z przyłączem na terenie działek nr 382/9, 382/12, 401/14, 401/17, 402/1 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
6. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 195/7 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania sceny na cele kulturalno-sportowe wraz ze zmianą warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie działki nr ew. 426/3 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
8. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej Strugi Klasztornej w km 0+000-1+207
9. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 200, 226/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy
10. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c 90 PE dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 29/3, 160/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 260, 261/7 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na terenie działek nr 64/2, 64/1, 56, 55/7, 55/18, 55/42, 55/39, 55/32, 55/13 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
13. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 409/1, 412, 411/2, 411/3, 416/2, 417 i 418/3 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
14. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z 2 przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
15. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr 453, 456/2, 457, 460, 464/2, 467/9, 467/24, 467/25, 467/13 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
16. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 111/12, 347 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
17. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 62, 77, 78/5 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
18. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy 5 przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ew. 245/27, 245/22, 245/23, 245/33, 245/34, 245/24 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
19. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 116, 847/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
20. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 266/81, 14 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy węzła integracyjnego do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe) na terenie działki nr ew. 94/10 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0009
22. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowy drogi gminnej nr G155640G - ul. Jeziorna na odcinku Borowo-Sitno "
23. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji wraz z przyłączem wod-kan na terenie działek nr ew. 214/23, 214/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
24. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla budynków mieszkalnych na terenie działek nr ew. 99/10, 181/1, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9 położonych w Ręboszewie, gmina Kartuzy
25. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 112/6, 112/4 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy
26. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku stanicy żeglarskiej na poddasze użytkowe wielofunkcyjne na terenie działki nr ew. 430/3 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
27. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania sceny na cele kulturalno-sportowe wraz ze zmianą warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie działki nr ew. 426/3 (część działki niebędącej lasem) położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
28. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA KARTUZY rejon ulic: Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
29. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MEZOWO REJON ULIC KIEŁPIŃSKIEJ, BOCZNEJ, JEZIORNEJ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
30. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 264/20, 264/21, 14, 266/81, 265/14, 265/9, 265/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
31. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 53/95, 53/99 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
32. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 41/19, 42/54, 42/55, 174/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
33. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c 90 PE dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 29/3, 160/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008
34. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 200, 226/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy
35. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn-0,4 kV na terenie działek nr ew. 46/36, 46/35, 46/34, 42 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
36. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 62, 77, 78/5 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
37. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 13/6, 13/1 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
38. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 34/1, 44/1, 50 położonych w Kartuzach, obręb 0001, gmina Kartuzy
39. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 55, 64, 79, 68, 80, 81, 69 położonych w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
40. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 25/9, 24/4, 237/2, 266/3, 23/2, 265/4 położonych w Kartuzach, obręb 0003, gmina Kartuzy.
41. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziłek nr ew. 111/12, 347 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
42. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy 5 przyłączy na terenie działek nr ew. 245/27, 245/22, 245/23, 245/33, 245/34, 245/24 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
43. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 266/81, 14 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
44. Obwieszczenie informujące o możliwści zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno, Bukowinki i 155511G w miejscowości Łapalice"
45. Postanowienie dotyczące wyrażenia opini o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno, Bukowinki i 155511G w miejscowości Łapalice"
46. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza na terenie działek nr ew. 41/31, 41/28, 41/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
47. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z 2 przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2017-03-20 18:03:42

Opublikowane: 2017-01-02 17:22:24 (1053 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.270 sekund