Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846615
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2017 (styczeń - wrzesień)

1. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na na terenie działek nr ew. gr. 94/28 obr. 9 oraz 150/10 obr.101 w Kartuzach
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 328/19, 328/15 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 416/8, 417/7, 35/5 położonych w Kiełpinie
4. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 5/3, 3, 17, 19/6 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
5. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nN 0,4 kV z przyłączem na terenie działek nr 382/9, 382/12, 401/14, 401/17, 402/1 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
6. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 195/7 położonej w Staniszewie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania sceny na cele kulturalno-sportowe wraz ze zmianą warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie działki nr ew. 426/3 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
8. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej Strugi Klasztornej w km 0+000-1+207
9. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 200, 226/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy
10. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c 90 PE dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 29/3, 160/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek nr ew. 260, 261/7 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym na terenie działek nr 64/2, 64/1, 56, 55/7, 55/18, 55/42, 55/39, 55/32, 55/13 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
13. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 409/1, 412, 411/2, 411/3, 416/2, 417 i 418/3 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
14. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z 2 przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
15. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr 453, 456/2, 457, 460, 464/2, 467/9, 467/24, 467/25, 467/13 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
16. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 111/12, 347 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
17. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 62, 77, 78/5 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
18. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy 5 przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ew. 245/27, 245/22, 245/23, 245/33, 245/34, 245/24 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
19. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 116, 847/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
20. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 266/81, 14 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy węzła integracyjnego do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe) na terenie działki nr ew. 94/10 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0009
22. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Budowy drogi gminnej nr G155640G - ul. Jeziorna na odcinku Borowo-Sitno "
23. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji wraz z przyłączem wod-kan na terenie działek nr ew. 214/23, 214/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
24. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla budynków mieszkalnych na terenie działek nr ew. 99/10, 181/1, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9 położonych w Ręboszewie, gmina Kartuzy
25. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 112/6, 112/4 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy
26. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku stanicy żeglarskiej na poddasze użytkowe wielofunkcyjne na terenie działki nr ew. 430/3 położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
27. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania sceny na cele kulturalno-sportowe wraz ze zmianą warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie działki nr ew. 426/3 (część działki niebędącej lasem) położonej w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
28. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA KARTUZY rejon ulic: Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
29. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI MEZOWO REJON ULIC KIEŁPIŃSKIEJ, BOCZNEJ, JEZIORNEJ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
30. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 264/20, 264/21, 14, 266/81, 265/14, 265/9, 265/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
31. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 53/95, 53/99 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
32. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 41/19, 42/54, 42/55, 174/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
33. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c 90 PE dla zasilenia budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 29/3, 160/1 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008
34. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 200, 226/1 położonych w Pomieczyńskiej Hucie, gmina Kartuzy
35. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn-0,4 kV na terenie działek nr ew. 46/36, 46/35, 46/34, 42 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
36. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 62, 77, 78/5 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
37. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 13/6, 13/1 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
38. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 34/1, 44/1, 50 położonych w Kartuzach, obręb 0001, gmina Kartuzy
39. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 55, 64, 79, 68, 80, 81, 69 położonych w obrębie Kaliska, gmina Kartuzy
40. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 25/9, 24/4, 237/2, 266/3, 23/2, 265/4 położonych w Kartuzach, obręb 0003, gmina Kartuzy.
41. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziłek nr ew. 111/12, 347 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
42. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy 5 przyłączy na terenie działek nr ew. 245/27, 245/22, 245/23, 245/33, 245/34, 245/24 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
43. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego na terenie działek nr ew. 266/81, 14 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
44. Obwieszczenie informujące o możliwści zapoznania się oraz wypowiedzenia odnośnie zgromadzonych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno, Bukowinki i 155511G w miejscowości Łapalice"
45. Postanowienie dotyczące wyrażenia opini o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 154017G w miejscowości Chmielno, Bukowinki i 155511G w miejscowości Łapalice"
46. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza na terenie działek nr ew. 41/31, 41/28, 41/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
47. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z 2 przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
48. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji wraz z przyłączem wod-kan na terenie działek nr ew. 214/23, 214/31 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
49. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla budynków mieszkalnych na terenie działek nr ew. 99/10, 181/1, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9 położonych w Ręboszewie, gmina Kartuzy
50. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 112/6, 112/4 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy
51. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 13/6, 13/1 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
52. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i termomodernizacji wraz z budową istalacji gazowej w budynku głównym Powiatowego Centrum Zdrowia na terenie działek nr ew. 321/2 (część działki), 81/2 położonych w Kartuzach, obr. 0003, gmina Kartuzy
53. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i znianie sposobu użytkowania budynku usługowego przy ul. Mściwoja II 20 w Kartuzach na salę konferencyjną oraz budowie istalacji gazowej na terenie działek nr ew. 233/3, 233/9 położonych w Kartuzach, obr. 0003, gmina Kartuzy
54. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 251, 248/3, 246/5, 246/10 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
55. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej od zbiornika retencyjnego na dz. nr 106/2 obr. Kosy do SUW w Łapalicach na dz. nr 156/2 na terenie działek nr ew. 156/2, 156/22, 156/23, 156/28, 157/1, 15/1, 150, 840/2, 153/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz działek nr 108/2, 107/1, 106/8, 106/2 położonych w Kosach, gmina Kartuzy
56. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 53/95, 53/99 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
57. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na terenie działki nr ew. 49/1 położonej w Kartuzach, obr. 0004, gmina Kartuzy
58. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 255, 145, 137/2, 13.7/1 położonych w obrębie Głusino, gmina Kartuzy
59. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 14, 273/1, 272/3, 270/1, 269/1, 268/1, 267/1, 264/21, 264/20, 265/14 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
60. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 14, 266/81 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
61. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 37/28 położonej w obrębie Staniszewo, gmina Kartuzy
62. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr G155640G - ul. Jeziorna na odcinku Borowo-Sitno "
63. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr ew. 23, 174/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
64. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 247 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
65. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych w ramach budowy dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie:
- działek nr ew. 290/3, 86/84, 133/28, 133/47, 86/69, 133/45, 133/46 położonych w Kartuzach, obręb 0007,
- działek nr ew. 181/1 (część nie będąca lasem), 180/4 położonych w Kartuzach, obręb 0103
- działek nr ew. 181/6, 197/10, 249/1 (część działki nie objęta mpzp), 252, 246/2 położonych w Kartuzach, obręb 0008,
- działki nr ew. 179/6 położonej w Kartuzach, obręb 0101,
- działek nr ew. 266/2, 266/3, 48/22, 48/12, 265/7, 265/4, 236/1 położonych w Kartuzach, obręb 0003,
- działki nr ew. 179/6 położonej w Mezowie
66. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV, sieci kablowej nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek nr 298, 296 położonych w obrębie Staniszewo oraz na terenie działek nr 22/2, 22/1, 23/1, 83, 81/1, 21/1, 70, 72/1, 72/8, 72/12, 50, 48/3, 46/1, 259 położonych w obrębie Głusino, gmina Kartuzy
67. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn-0,4 kV na terenie działek nr ew. 46/36, 46/35, 46/34, 42 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
68. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr ew. 34/1, 44/1, 50 położonych w Kartuzach, obręb 0001, gmina Kartuzy
69. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 264/20, 264/21, 14, 266/81, 265/9, 265/8 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
70. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza na terenie działek nr ew. 41/31, 41/28, 41/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
71. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie działek nr ew. 328, 352/5, 352/1, 352/10 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
72. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na terenie działek nr 851/6, 851/1, 851/2, 851/3, 851/4, 851/5 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
73. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działki nr ew. 199/3 położonej w Mezowie
74. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 251, 248/3, 246/5, 246/10 położonych w Brodnicy Górnej, gmina Kartuzy
75. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 162, 146/12 położonych w Borowie
76. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych, zlokalizowanej na działkach nr ew. gr. 105/1, 105/2, 106, 107 obr. 101 w Kartuzach
77. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej od zbiornika retencyjnego na dz. nr 106/2 obr. Kosy do SUW w Łapalicach na dz. nr 156/2 na terenie działek nr ew. 156/2, 156/22, 156/23, 156/28, 157/1, 15/1, 150, 840/2, 153/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz działek nr 108/2, 107/1, 106/8, 106/2 położonych w Kosach, gmina Kartuzy
78. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego na terenie działki nr ew. 49/1 położonej w Kartuzach, obr. 0004, gmina Kartuzy
79. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulicy Wyzwolenia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
80. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
81. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i termomodernizacji wraz z budową istalacji gazowej w budynku głównym Powiatowego Centrum Zdrowia na terenie działek nr ew. 321/2 (część działki), 81/2 położonych w Kartuzach, obr. 0003, gmina Kartuzy
82. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 255, 145, 137/2, 137/1 położonych w obrębie Głusino, gmina Kartuzy
83. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działek nr ew. 180, 182/5, 199/2 położonych w Mezowie
84. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego przy ul. Mściwoja II 20 w Kartuzach na salę konferencyjną oraz rozbudowie istalacji gazowej na terenie działek nr ew. 233/3, 233/9, 233/5 położonych w Kartuzach, obr. 0003, gmina Kartuzy
85. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 247 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
86. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr ew. 23, 174/3 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
87. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego nr B.6740.573.2015.AA z dnia 24.04.2015 r., sprostowanej postanowieniem Starosty Kartuskiego nr B.6740.573.2015, AA z dnia 28.05.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej"
88. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 37/28 położonej w obrębie Staniszewo, gmina Kartuzy
89. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr 374/3, 347/5, 347/6 położonych w obrębie Smętowo, gmina Kartuzy
90. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy węzła integracyjnego do obsługi transportu zbiorowego (zatoki autobusowe, wiaty, miejsca postojowe) na terenie działki nr ew. 94/10 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0009
91. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 265, 264/4, 264/1 położonych w obrębie Sianowo, gmina Kartuzy
92. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych
93. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 14, 273/1, 272/3, 270/1, 269/1, 268/1 267/1, 264/21, 264/20, położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
94. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA KARTUZY rejon ulic: Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
95. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
96. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na terenie działek nr 851/6, 851/1, 851/2, 851/3, 851/4, 851/5 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
97. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 414 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
98. Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulic Kartuskiej i Bocznej
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulic Kartuskiej i Bocznej
99. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działki nr ew. 199/3 położonej w Mezowie
99. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych w ramach budowy dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie:
- działek nr ew. 290/3, 86/84, 133/28, 133/47, 86/69, 133/45, 133/46 położonych w Kartuzach, obręb 0007,
- działek nr ew. 181/1 (część nie będąca lasem), 180/4 położonych w Kartuzach, obręb 0103
- działek nr ew. 181/6, 197/10, 249/1 (część działki nie objęta mpzp), 252, 246/2 położonych w Kartuzach, obręb 0008,
- działki nr ew. 179/6 położonej w Kartuzach, obręb 0101,
- działek nr ew. 266/2, 266/3, 48/22, 48/12, 265/7, 265/4, 236/1 położonych w Kartuzach, obręb 0003,
- działki nr ew. 179/6 położonej w Mezowie
100. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ew. 12/3, 989/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
101. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy z przebudową budynku użyteczności publicznej "Kaszubski Dwór" oraz zmiany sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych, zagospodarowanie wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku na terenie działek nr ew. 113/24, 113/27 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008, gmina Kartuzy
102. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego nr B.6740.573.2015.AA z dnia 24.04.2015 r., sprostowanej postanowieniem Starosty Kartuskiego nr B.6740.573.2015.AA z dnia 28.05.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulicy Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej"
103. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr 374/3, 347/5, 347/6 położonych w obrębie Smętowo, gmina Kartuzy
104. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia budynków mieszkalnych na terenie działek nr 265, 264/4, 264/1 położonych w obrębie Sianowo, gmina Kartuzy
105. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działek nr ew. 180, 182/5, 199/2 położonych w Mezowie
106. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z funkcji biurowej na przedszkole na terenie działek nr ew. 86/67, 86/86 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007, gmina Kartuzy
107. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego na terenie działek nr ew. 49/30, 49/34 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
108. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 414 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
109. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych
110. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego w ramach budowy dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie części działek nr 197/10, 32/7, 46/2 położonych w Karczach, obręb 8
111. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/27 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
112. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 27 położonej w Kartuzach, obręb 0001, gmina Kartuzy
113. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV w celu usunięcia kolizji związanej z budową hali magazynowej - demontaż odcinka linii napowietrznej SN-15 kV, budowa linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 836, 837, 599/21 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
114. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działek nr 14, 264/1, 264/11, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 264/16, 264/17, 264/18, 264/20, 264/21, 1000, 267/14, 267/3, 267/6, 267/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
115. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 265, 269 położonych w obrębie Sianowo, gmina Kartuzy
116. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i budowy przyłącza wodociągowego oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 318/4 i 318/7 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
117. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 12/3, 30/1, 238/1, 239/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
118. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ew. 12/3, 989/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
119. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV, sieci kablowej nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek nr 298, 296 położonych w obrębie Staniszewo oraz na terenie działek nr 22/2, 22/1, 23/1, 23/2, 83, 21/1, 70, 72/1, 72/8, 72/12, 50, 48/3, 46/1, 259 położonych w obrębie Głusino, gmina Kartuzy
120. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej rozdzielczej od zbiornika retencyjnego na dz. nr 106/2 obr. Kosy do SUW w Łapalicach na dz. nr 156/2 na terenie działek nr ew. 156/2, 156/22, 156/23, 156/28, 157/1, 15/1, 150, 840/2, 153/4 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz działek nr 108/2, 107/1, 106/8, 106/2 położonych w Kosach, gmina Kartuzy
121. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i sieciami wodociągowymi na terenie działek nr: cz. dz. 350/1, 347, 356/17, 356/27, 356/33, 356/40, 359, cz. dz. 385/81, 570, cz. dz. 588, cz. dz. 383/3, 382/11, 382/37, 382/31, 382/30, 382/21, 382/20, 601, 592, 383/2, 384/4, 375/2, 375,1, 235/1, 325/1, 323/1, 356/9, 324/3, 325/2, 322/1, 323/2, 324/8, 324/6, 322/10, 322/14, 322/11, 322/20, 360, 367, 368, 369/2, 369/1, 370/1, 371, 370/2, 376/1, 376/3, 376/4, 377/10, 377/21, 257/1, 248/3, 249, 240, 239/8, 246/13, 223, 225, 227/2, 224/2, 271/8, 272, 637, 274, 275, 142, 143, 38, 144, 145, 147, 62, 47, 103, 66/4, 64/2, 155/2, 158/2, 158/1, 159, 141 położonych w Brodnicy Górnej, działek nr 383/3, 369/13, 383/4, 367, 366, 370, 371, 359, 369/1, 369/7, 369/5, 369/13, 369/3, 379, 383/5, 378/2, 375/1, 384, 376/2, 383/6, 403, 392/3, 383/7, 406/11, 406/13, 406/14, 383/1, 409, 408, 10, 11, 49, 22/1, 21/1, 20/1, 23/1, 66, 67, 81, 82/4, 84, 87/11, 91/8, 91/9, 87/10, 87/3, 87/7, 88/5, 87/1, 88/1, 89/3, 89/5, 40/1, 46/2, 98/5, 91/15, 91/5, 91/1, 44/1, 143, 142, 109, 141, 122/1, 112, 139/15, 139/11, 116/19, 116/24, 116/22, 116/26 położonych w Ręboszewie, działek nr 122/2, 277/1, 343/3, 343/2, 272/1, 273/1, 274/1, 271/1, 343/2, 270/10, 270/2, 275/1, 343/1, 275/3, 279, 270/4, 302/1, 294/3, 307/1, 294/14, 299, 300/3, 258, 255/5 położonych w Smętowie, działek nr 136/2, 135/2, 136/3, 135/1, 135/3, 141/2, 131, 141/1, 139/3, 139/4, 139/5, 138/2, 138/1, 138/3, 137/2, 137/3, 3137/15, 121/8, 121/14, 121/7, 121/3, 121/9, 121/5 położonych w Kosach.
122. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku szkoły na cele edukacyjne z ewentualną zmianą konstrukcji dachu i dobudową schodów zewnętrznych na terenie działki nr 179 położonej w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy.
123. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 543/15, 543/2, 549/2 położonych w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy.
124. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 66/3, 66/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy.
125. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 99/10, 100/1, 181/1, 147/3 położonych w Ręboszewie, gmina Kartuzy.
126. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 264/20, 264/21, 14, 266/81, 264/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy.
127. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy z przebudową budynku użyteczności publicznej "Kaszubski Dwór" oraz zmiany sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centgrum usług społecznych, zagospodarowania wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku na terenie działek nr ew. 113/24, 113/27 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0008, gmina Kartuzy.
128. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego w ramach budowy dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitarnej na terenie części działek nr 197/10, 32/7, 46/2 położonych w Kartuzach, obręb 8
129. Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nformujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - Będargowo na odcinku Będargowo-Kolonia o długości l,7km"
130. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek w rejonie ul. Gdańskiej"
131. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: Budowy drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Słonecznej i Sambora"
132. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek w Burchardztwie”
133. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci energetycznej nn 0,4kV, na terenie działek nr 164, 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
134. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 211 w Kartuzach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w ramach budowy węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, budowy ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy, odcinek wzdłuż ul. Wzgórze Wolności"
135. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV w celu usunięcia kolizji związanej z budową hali magazynowej - demontaż odcinka linii napowietrznej SN-15 kV, budowa linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr 836, 837, 599/21 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
136. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 127 położonej w Bączu, gmina Kartuzy
137. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkalnego na terenie działek nr ew. 49/30, 49/34 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
138. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Leśnej i Lipowej"
139. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: Budowy drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Sędzickiego"
140. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z funkcji biurowej na przedszkole na terenie działek nr ew. 86/67, 86/86 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007, gmina Kartuzy
141. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 400/3, 400/4, 400/11, 399/2, 399/1, 396/1, 403/5, 391 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
142. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 543/15, 543/2, 549/2 położonych w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
143. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na terenie działki nr ew. 27 położonej w Kartuzach, obręb 0001, gmina Kartuzy
144. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Brodnica, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Kartuzy obr. 2 i obr. 5 gm. Kartuzy, województwo pomorskie"
145. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 66/3, 66/12 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
146. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 202/10, 202/8 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
147. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr ew. 264/20, 264/21, 14, 266/81, 264/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
148. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 12/3, 30/1, 238/1, 239/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
149. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 162, 146/12 położonych w Borowie
150. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowy linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działek nr 14, 265/8, 265/9, 265/14, 264/1, 264/11, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 264/16, 264/17, 264/18, 264/20, 264/21, 1000, 267/1, 267/3, 267/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
151. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 190, 24, 850/6, 27 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
152. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i budowy przyłącza wodociągowego oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 318/4 i 318/7 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
153. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z funkcji biurowej na przedszkole na terenie działek nr ew. 86/67, 86/86 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007, gmina Kartuzy
154. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 99/10, 100/1, 181/1, 147/3 położonych w Ręboszewie, gmina Kartuzy

Ostatnia zmiana: 2017-10-19 12:27:26

Opublikowane: 2017-01-02 17:22:24 (4016 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.533 sekund