Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846707
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2017 (styczeń - wrzesień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2017
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno" 5 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2017 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 5 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2017 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 10 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2017 w spr. sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2017 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2017 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2017 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2017 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 23 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2017 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2017, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 24 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2017 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2017 25 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2017 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok 25 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2017 w spr. powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Kartuz „Kartesko Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy 27 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2017 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15A/2017 w spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania dla zbioru podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego u Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych SL 2014 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2017 w spr. ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok 3 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2017 w spr. opiniowania projektu budowy oraz lokalizacji pomnika na gruncie będącym własnością lub oddanym w użytkowanie wieczyste Gminie Kartuzy 7 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2017 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 85/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2017 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2017 r. w drodze przetargu ofertowego. 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2017 w spr. obniżenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Kartuzach przy ul. Dworcowej 13,13A i 13B 20 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2017 w spr. Karty audytu wewnętrznego 22 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2017 w spr. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 28 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", " turystyka i krajoznawstwo" 28 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 01 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 01 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27a/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 01 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2017 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 02 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2017 w spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych 06 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2017 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w 2017 r. 08 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30a/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. PROFESJONALIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE KARTUZY realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.05.2018r. 10 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2017 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 24 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2017 w spr. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanychwydatków na 2017 rok 24 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 29 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2017 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2016 rok 30 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2017 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2016 rok. 30 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2017 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok. 30 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2017 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 07 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2017 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „turystyka i krajoznawstwo", „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" i przyjęcia regulaminu jej pracy 07 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 13 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2017 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „turystyka i krajoznawstwo", „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" 21 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2017 w spr. ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Kartuz 25 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2017 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2017, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 25 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2017 w spr. zmiany budżetu Gmitty Kartuzy na 2017 rok 27 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 27 IV 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 8 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2017 w spr. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kartuzy 8 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2017 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Mirachowie 10 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu pn: Klub Integracji Społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 11 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Centrum Usług Społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 11 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2017 w spr. powołania Biura Rewitalizacji 17 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach oraz jednostkach organizacyjnych gminy 22 V 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 V0 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 1 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 1 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2017 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 02 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2017 w spr. wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego" 02 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2017 w spr. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kartuzy 5 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2017 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 12 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2017 w spr. przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu powiatowego w dniu 22 czerwca 2017r. 19 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 21 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 22 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
70/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2017 w spr. powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 27 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2017 w spr. powołania Komitetu Rewitalizacji Kartuz 28 VI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2017 w spr. przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach 3 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 5 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
75/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2017 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 5 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2017 w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły 5 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2017 w spr. ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 5 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2017 w spr. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, kadrowej oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej w związku ze zmianą Dyrektora 10 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2017 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 10 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2017 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach 17 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prokowie 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Kąkola w Grzybnie 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2017 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości jednostek oświatowych Gminy Kartuzy 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2017 w spr. powołania Komisji do protokolarnego przejęcia lokalu usytuowanego w budynku na Os. J. Wybickiego 33 w Kartuzach wraz z wyposażeniem 24 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 25 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 VII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2017 w spr. regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 7 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2017 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok. 7 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 08 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2017 w spr. zminay planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 08 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2017 w spr. powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 14 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 22 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2017 w spr. zwołania zebrań wiejskich w Gminie Kartuzy w 2017 r. 23 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2017 w spr. powołania Komisji d.s. Budżetu obywatelskiego 29 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2017 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. 30 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2017 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 - „Wyprawka szkolna" 30 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
112/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 31 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2017 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kartuzach:
1. referent ds administracyjno-gospodarczych
2. podinspektor ds. gospodarki odpadami.
31 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2017 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 31 VIII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 15 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2017 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na rok 2018 i lata następne 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2017 w spr. zmiany Zarządzenia nr 106/2016 z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do roku 2022 (GPR) 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2017 w spr. instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2017 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2017 w spr. ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122A/2017 w spr. powołania rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 18 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-02-15 11:21:58

Opublikowane: 2017-01-09 10:30:20 (4463 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.534 sekund