Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Środa, 29 marca 2017r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Oferty inwestycyjne
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

3617365
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2017

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2017
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno" 5 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2017 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 5 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2017 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w zakresach "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i przyjęcia regulaminu jej pracy 10 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2017 w spr. sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2017 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2017 w spr. odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2017 w spr. powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 17 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2017 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 23 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2017 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2017, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 24 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2017 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2017 25 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2017 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok 25 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2017 w spr. powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Kartuz „Kartesko Skra" za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy 27 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2017 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 I 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2017 w spr. ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok 3 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2017 w spr. opiniowania projektu budowy oraz lokalizacji pomnika na gruncie będącym własnością lub oddanym w użytkowanie wieczyste Gminie Kartuzy 7 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2017 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 85/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Kartuzy 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2017 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2017 r. w drodze przetargu ofertowego. 15 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2017 w spr. obniżenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy lokali użytkowych zlokalizowanych w Kartuzach przy ul. Dworcowej 13,13A i 13B 20 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2017 w spr. Karty audytu wewnętrznego 22 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2017 w spr. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 28 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresach: "kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", " turystyka i krajoznawstwo" 28 II 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 01 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 01 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2017 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 02 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2017 w spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych 06 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2017 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w 2017 r. 08 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30a/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2017 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. PROFESJONALIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE KARTUZY realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.05.2018r. 10 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2017 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 III 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2017-03-21 14:08:58

Opublikowane: 2017-01-09 10:30:20 (1066 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.276 sekund