Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846589
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2017 (styczeń - wrzesień)

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 stycznia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXIX/342/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/343/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/344/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/345/2017 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2017 roku 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/346/2017 w spr. projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/347/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/348/2017 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027 25 I 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXIX/349/2017 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 25 I 2017 20 III 2017
poz. 990
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 lutego 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXX/350/2017 w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kartuzy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci do lat 5 22 II 2017 24 III 2017
poz. 1042
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/351/2017 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kartuzy do Porozumienia dla wspólnej realizacji projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" 22 II 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/352/2017 w spr. zamiaru likwidacji U Liceum Profilowanego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 22 II 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/353/2017 w spr. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 22 II 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXX/354/2017 w spr. zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Kartuzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. 22 II 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
9 marca 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXI/355/2017 w spr. ustalenia planu sieci szkól podstawowych na terenie Gminy Kartuzy 9 III 2017 3 IV 2017
poz. 1172
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/356/2017 w spr. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2017 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/357/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/358/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/359/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 12/19 położonej w Kartuzach, obręb 1 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/360/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/361/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXI/362/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 9 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
28 marca 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXII/363/2017 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 28 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/364/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice 28 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/365/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 28 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXII/366/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 28 III 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
12 kwietnia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIII/367/2017 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/368/2017 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/369/2017 w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Topolowej w Borowie 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1906
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/370/2017 w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej w Kosach 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1907
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/371/2017 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na rok 2017 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/372/2017 w spr. określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1905
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/373/2017 w spr. określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1908
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/374/2017 w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól podstawowych na terenie Gminy Kartuzy 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1916
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/375/2017 w spr. wyłączenia II Liceum Profilowanego w Kartuzach z Zespołu Szkot Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/376/2017 w spr. likwidacji II Liceum Profilowanego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1921
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/377/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/378/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. dziatki 271/11 położonej w Smętowie. 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/379/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 143/11 położonej w Sianowskiej Hucie 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/380/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości o nr ewid. działki 144/4, położonej w Kartuzach 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/381/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 10/2 położonej w Kiełpinie 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/382/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 99/2 położonej w Kielpinie na rzecz użytkownika wieczystego i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/383/2017 w spr. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Kartuz 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/384/2017 w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/385/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/386/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 12 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIII/387/2017 w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 12 IV 2017 22 V 2017
poz. 1927
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 kwietnia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIV/388/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 26 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/389/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 26 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXIV/390/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 26 IV 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
31 maja 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXV/391/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Chlewnicy 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/392/2017 w spr. uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kartuzy na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/393/2017 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2017-2019, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/394/2017 w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej w Grzybnie 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/395/2017 w spr. nadania nazwy "Teodora Elasa" parkowi położonemu w Kartuzach pomiędzy ulicą Klasztorną, a parkiem Solidarności 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/396/2017 w spr. nadania nazwy ulicy Klonowa w Mezowie 31 V 2017 27 VI 2017
poz. 2392
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/397/2017 w spr. nadania nazwy ulicy Sosnowa w Grzybnie 31 V 2017 27 VI 2017
poz. 2393
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/398/2017 w spr. komunalizacji mienia Skarbu Państwa 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/399/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej o nr ewid. działki 103/1 położonej w Starej Hucie 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/400/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. działki 86 położonej w Staniszewie 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/401/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. działki 75 położonej w Staniszewie 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/402/2017 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/8 na 51/4 położonych w Sianowskiej Hucie 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/403/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/404/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/405/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/406/2017 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulic Kartuskiej i Bocznej 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/407/2017 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 31 V 2017 6 VII 2017
poz. 2552
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/408/2017 w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych w Kiełpinie 31 V 2017 27 VI 2017
poz. 2394
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/409/2017 w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych w Grzybnie 31 V 2017 27 VI 2017
poz. 2395
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/410/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/411/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXV/412/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 31 V 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
21 czerwca 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVI/413/2017 w spr. zmiany uchwały NR XV/204/2016 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kartuzy 21 VI 2017 12 VII 2017
poz. 2639
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/414/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/415/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/416/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/417/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/418/2017 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXXI/357/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/419/2017 w spr. zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych, klas gimnazjalnych do momentu ich wygaszenia oraz uczniów klas ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/420/2017 w spr. wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Kartuzach w skład Komitetu Rewitalizacji Kartuz 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/421/2017 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żur akowskiego w Kartuzach za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/422/2017 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/423/2017 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/424/2017 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im.Franciszka Tredera w Kartuzach za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/425/2017 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/426/2017 w spr. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/427/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/428/2017 w spr. przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki budżetowej 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/429/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVI/430/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 21 VI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
12 lipca 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVII/431/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 12 VII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVII/432/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 12 VII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
14 sierpnia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXVIII/433/2017 w spr. zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego w Kartuzach 14 VIII 2017 6 IX 2017
poz. 3185
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/434/2017 w spr. zmiany nazwy ulicy w Dzierżążnie i Mezowie 14 VIII 2017 6 IX 2017
poz. 3186
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/435/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 14 VIII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/436/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 14 VIII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
30 sierpnia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XXXIX/437/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 30 VIII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/438/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 30 VIII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XXXVIII/439/2017 w spr. przystąpienia Gminy Kartuzy do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 30 VIII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2017-11-03 13:16:39

Opublikowane: 2017-01-30 15:54:42 (2706 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 1.404 sekund