Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846601
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2017 (pazdziernik - grudzień)

155. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1907G polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mokre Łąki"
156. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fragmentu ciągu pieszo-rowerowego w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP, prowadzącą ruch do dworca integracyjnego w Kartuzach" na terenie działek nr 102 i 104 położonych w Kartuzach, obr. 0004
157. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/27 położonej w Łapałicach, gmina Kartuzy
158. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowy drogi gminnej w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Sędzickiego"
159. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
160. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 223/9, 223/27 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
161. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działek nr ew. 400/3, 400/4, 400/11, 399/2, 399/1, 396/1, 403/5, 391 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
162. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Leśnej i Lipowej"
163. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek w Burchardztwie"
164. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w Kartuzach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w ramach budowy węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, budowy ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy, odcinek wzdłuż ul. Wzgórze Wolności"
165. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy.Odcinek w rejonie ul. Gdańskiej"
166. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo
167. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Mezowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Mezowo
168. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. Odcinek wzdłuż ul. Stonecznej i Sambora"
169. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy części budynku ZSO nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru z funkcji biurowej na przedszkole na terenie działek nr ew. 86/67, 86/86 położonych w mieście Kartuzy, obręb 0007, gmina Kartuzy
170. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 202/10, 202/8 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
171. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany istniejącej i budowy nowej sieci ciepłowniczej w Kartuzach w rejonie os. Sikorskiego, ul. Parkowej, Hallera, Ceynowy i os. XX-lecia na terenie działek nr 21/17, 21/2, 21/15, 21/13, 119/3, 27/2 (część działki nie objęta mpzp), 27/4, 191/3, 28/3, 28/4, 162/2 (część działki nie objęta mpzp), 164/1 (część działki nie objęta mpzp), 113/27, 113/24, 248/1, 118/4, 166 położonych w Kartuzach, obr. 0008, działek nr 82/2, 82/1, 83/2 położonych w Kartuzach, obr. 0009, działek nr 73/4, 85, 76/1, 80, 321/2 (część działki nie objęta mpzp), 321/1, 96/11, 236/3, 48/18, 48/25, 48/27, 61/2, 96/12 położonych w Kartuzach, obr. 0003
172. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej dla zasilenia działek nr 284/1, 283/1, 283/2, 283/3 na terenie działek nr ew. 283/10, 290 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
173. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku szkoły na cele edukacyjne z ewentualną zmianą konstrukcji dachu i dobudową schodów zewnętrznych na terenie działki nr 179 położonej w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
174. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr. 53/5 obr. 103 w Kartuzach
175. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: Rozbudowy drogi gminnej nr 154017G w miejscowości Chmielno i Bukowinki - ETAP I Rozbudowy drogi gminnej nr 155511G w miejscowości Łapalice - ETAP II
176. Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fragmentu ciągu pieszo-rowerowego w ramach inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP, prowadzącą ruch do dworca integracyjnego w Kartuzach" na terenie działek nr 102 i 104 położonych w Kartuzach, obr. 0004
177. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 547/2 położonej w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
178. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G"
179. Obwieszczenie zawiadamiające o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy
180. Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulicy Kościerskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
181. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy"
182. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach
183. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych na terenie działek nr 47/18, 47/19, 47/16, 46, 8/1, 8/2 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
184. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych na terenie działek nr 59/5, 57/2, 56/11, 56/10, 56/7, 56/5, 56/4 położonych w Mirachowie
185. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Dolnej na terenie działek nr ew. 95/2, 328, 977/13, 308/1, 308/2, 308/5, 307 (część działki nieobjęta mpzp), 306/13, 308/9, 308/10, 308/4, 308/3, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
186. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Marii Konopnickiej na terenie działek nr ew. 12/3, 16/1, 16/2, 13, 15/3, 15/2, 273/1, 255/13, 255/14, 255/12, 989/4, 989/5, 989/2 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
187. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiajace o wydaniu decyzji nr B.6740.1733.2017.DW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„Rozbudowy drogi powiatowej nr 1907G polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mokre Łąki"
188. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy basenu pływackiego o brodzik dla dzieci na terenie działki nr ew. 86/76 położonej w Kartuzach, obręb 0007
189. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Kartuskiej na terenie działek nr ew. 630, 629/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
190. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 223/9, 223/27 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
191. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 190, 24, 850/6, 27 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy
192. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 127 położonej w Bączu, gmina Kartuzy
193. Obwieszczenie zawiadamiajace o podjęciu przez Radę Miejską w Kartuzach uchwały Nr XLI/480/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz przyjętego uchwałą Nr XXXII/363/2017 z dnia 28 marca 2017r.
194. Obwieszczenie o II turze konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo
195. Obwieszczenie o II turze konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Mezowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Mezowo
196. Obwieszczenie zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 214/23, 569 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
197. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach
198. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Brodnica, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Kartuzy obr. 2 i obr. 5 gm. Kartuzy, województwo pomorskie"
199. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulic Kartuskiej i Bocznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
200. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy"
201. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej na terenie działek nr 235/1, 323/1 położonych w Brodnicy Górnej
202. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 547/2 położonej w obrębie Brodnica Dolna, gmina Kartuzy
203. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zasilenia działek nr 284/1, 283/1, 283/2, 283/3 na terenie działek nr ew. 283/10, 290 położonych w Grzybnie, gmina Kartuzy
204. Obwieszczenie zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 96, 102/3, 226, 228/10 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
205. Obwieszczenie zawiadamiajace o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 438, 430/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
206. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla przebudowy basenu pływackiego o brodzik dla dzieci na terenie działki nr ew. 86/76 położonej w Kartuzach, obręb 0007
207. Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla budowy ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych na terenie działek nr 59/5, 57/2, 56/11, 56/10, 56/7, 56/5, 56/4 położonych w Mirachowie

Ostatnia zmiana: 2017-12-29 12:01:28

Opublikowane: 2017-10-19 12:20:58 (1461 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.055 sekund