Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846582
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2017 (październik - grudzień)





ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2017
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
123/2017 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 29 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 29 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 IX 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 9 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2017 w spr. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 18 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 26 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2017 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych 27 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2017 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych 27 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2017 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2017, dla których Gmina Kartuzy nie jest organem prowadzącym 27 X 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2017 w spr. wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 6 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2017 w spr. ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. oraz skrócenia wymiaru czasu pracy w 2018 r. 10 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2017 w spr. wprowadzenia regulaminu gospodarki finansowej programu/projektu ERASMUS + w jednostkach oświatowych Gminy Kartuzy 10 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2017 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 13 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2017 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 13 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2017 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych Gminy Kartuzy 14 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2017 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 20 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2017 w spr. powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 22 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2017 w spr. ustalenia regulaminu Straży Miejskiej w Kartuzach 23 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2017 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji niezużytych materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2017 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
150/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 30 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
151/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 XI 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152/2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 1 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
153/2017 w spr. zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych Gminy Kartuzy 1 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154/2017 w spr. wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 1 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
155/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 8 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
156/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 8 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
157/2017 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
158/2017 w spr. powołania komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 11 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
159/2017 w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Kartuz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kartuzy, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym 11 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
160/2017 w spr. zmiany zasad rachunkowości jednostek oświatowych Gminy Kartuzy 11 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
161/2017 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 18 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
162/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 28 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
163/2017 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
164/2017 w spr. uchylenia Zarządzenia nr 42/09 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy 28 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027 28 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
166/2017 w spr. zmiany Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kartuzach oraz jednostkach organizacyjnych gminy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 22 maja 2017 roku 28 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
167/2017 w spr. ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok 29 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
168/2017 w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 29 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
169/2017 w spr. zmiany zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 29 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
170/2017 w spr. wprowadzenia Procedury windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 29 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
171/2017 w spr. określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 29 XII 2017 Dokument typu Adobe Reader - pobierz









Ostatnia zmiana: 2018-03-21 12:22:57

Opublikowane: 2017-10-19 12:42:24 (1617 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.108 sekund