Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846616
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2017 (październik - grudzień)

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
25 października 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XL/440/2017 w spr. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.:" Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2,18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/441/2017 w spr. powołania Spółdzielni Socjalnej "Kaszubska Ostoja" 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/442/2017 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ul.Błękitnej Armii 25 X 2017 5 XII 2017
poz. 4233
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/443/2017 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno 25 X 2017 5 XII 2017
poz. 4232
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/444/2017 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja 25 X 2017 11 XII 2017
poz. 4396
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/445/2017 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/446/2017 w spr. stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkól podstawowych oraz zespołów szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy w ośmioletnie szkoły podstawowe 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/447/2017 w spr. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/448/2017 w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3912
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/449/2017 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Gminą Chmielno w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków" 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/450/2017 w spr. zmieniająca uchwalę nr XXXII/363/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/451/2017 w spr. nadania nazw ulic w Staniszewie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3908
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/452/2017 w spr. nadania nazwy ulicy "Sosnowa" wProkowie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3911
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/453/2017 w spr. nadania nazwy ulicy Marii Konopnickiej w Kiełpinie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3910
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/454/2017 w spr. nadania nazwy ulicy "Topolowa" w Dzierżążnie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3906
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/455/2017 w spr. nadania nazwy ulicy "Kartuska" w Ręboszewie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3909
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/456/2017 w spr. nadania nazwy ulicy "osiedle Piotruś Pan" w Kielpinie 25 X 2017 16 XI 2017
poz. 3907
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/457/2017 w spr. przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/458/2017 w spr. przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/459/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/460/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 4S/20 położonej w Sitnie 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/461/2017 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 255/5 położonej w Grzybnie 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/462/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 249/7 położonej w Kartuzach 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/463/2017 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 419/4 na 806 położonych w Kiełpinie 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/464/2017 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 417/8, 417/18 na 601/2, 601/9,614,592/21 położonych w Kiełpinie 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/465/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XL/466/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 25 X 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 listopada 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLI/467/2017 w spr. stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy w ośmioletnie szkoły podstawowe 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/468/2017 w spr. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaeie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/469/2017 w spr. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Kartuzy na lata 2018-2021 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/470/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/471/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/472/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/473/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/474/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. działki 126 położonej w Nowej Hucie 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/475/2017 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 619/2 położonej w Prokowie 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/476/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/477/2017 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/28 na 2 położonych w Kartuzach, obręb 3 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/478/2017 w spr. zmiany Uchwały nr XXXIV/388/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/479/2017 w spr. uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/363/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/480/2017 w spr. przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/481/2017 w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/482/2017 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLI/483/2017 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 29 XI 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
27 grudnia 2017r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLII/484/2017 w spr. uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/485/2017 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2018 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/486/2017 w spr. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Gminą Żukowo w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Dzieciaki -Bystrzaki" 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/487/2017 w spr. Zmieniająca uchwalę nr XXXII/363/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/488/2017 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/489/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/490/2017 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/491/2017 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kartuz 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/492/2017 w spr. zmiany Uchwały Nr XXVI/331/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/493/2017 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/494/2017 w spr. wytyczenia drogi gminnej do posesji nr 40 i 41 na terenie wsi Bacz z nieruchomości nr 120/1 i nr 120 w ciągu drogi gminnej, oznaczonej w ew. gr. jako działka nr 2, położonej we wsi Bacz oraz zakupu nowo wytyczonej drogi gminnej przez Gminę Kartuzy 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/495/2017 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 27 XII 2017 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLII/496/2017 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 27 XII 2017 13 II 2018
poz. 512
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-02-13 14:04:58

Opublikowane: 2017-11-03 13:04:47 (1569 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.112 sekund