Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846591
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia rok 2018 (styczeń - sierpień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2018
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
1/2018 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i przyjęcia regulaminu jej pracy 5 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
2/2018 w spr. powołania komisji doraźnej ds. wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego w drodze przetargu ofertowego 10 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
3/2018 w spr. określenia zasad rozliczenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2018 10 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
4/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 15 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
5/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
6/2018 w spr. powołania dyrektora Galerii „Refektarz" w Kartuzach 15 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
7/2018 w spr. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2018 rok 15 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
8/2018 w spr. powołania dyrektora Muzeum Kaszubskiego im.Franciszka Tredera w Kartuzach 22 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
9/2018 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 24 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
10/2018 w spr. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych 24 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
11/2018 w spr. ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok 25 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
12/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 29 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
13/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 30 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
14/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 30 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
15/2018 w spr. ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkól, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kartuzy, wskaźnika zwiększającego oraz statystycznej liczbie uczniów 31 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
16/2018 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz powierzchni reklamowych 31 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
17/2018 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 I 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
18/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze 6 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
19/2018 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Kartuzach do zawierania umów z Spółdzielnią Socjalną „ Kaszubska Ostoja" w Kartuzach 8 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
20/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 12 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
21/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
22/2018 w spr. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 14 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
23/2018 w spr. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon ul. Kościerskiej 14 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
24/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze 14 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
25/2018 w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy, na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 20 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
26/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 26 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
27/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
28/2018 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 28 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
29/2018 w spr. powołania komisji doraźnej dotyczącej obsługi geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w 2018 r. w drodze przetargu ofertowego 28 II 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
30/2018 w spr. powołania składu Komisji Opiniującej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym i ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanym na terenie Gminy Kartuzy 5 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
31/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
32/2018 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 13 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
33/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
34/2018 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w 2018 r. 14 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
35/2018 w spr. wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
36/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 15 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 15 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
37a/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 15 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
38/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 2 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Programowej „Galerii Refektarz" 16 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
39/2018 w spr. określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy 16 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
40/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 142/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach oświatowych Gminy Kartuzy 16 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
41/2018 w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017 rok 28 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
42/2018 w spr. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017r 28 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
43/2018 w spr. przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kartuzy za 2017 rok 28 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
44/2018 w spr. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 28 III 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
45/2018 w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", „turystyka i krajoznawstwo" oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" i przyjęcia regulaminu jej pracy 4 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
46/2018 w spr. ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 9 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
47/2018 w spr. uchylenia Zarządzenia nr 34/18 Burmistrza Kartuz z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w 2018 r. 9 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
48/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
49/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 10 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
50/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
51/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 44/2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 10 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
52/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 10 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
53/2018 w spr. rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy Kartuzy w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, „turystyka i krajoznawstwo” oraz „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 11 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
54/2018 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Dworzec 4 w Kartuzach z przeznaczeniem na zaplecze kuchni 18 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
55/2018 w spr. zmiany Zarządzenia nr 43/2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Kartuzach" 18 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
56/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 26 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
57/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
58/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 26 IV 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
59/2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok 2 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
60/2018 w spr. powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach, planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 4 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
61/2018 w spr. powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola 7 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62/2018 w spr. ustalenia wysokości dotacji udzielanej dla publicznych i niepublicznych szkół w roku 2018, dla których Gmina Kartuzy jest organem rejestrującym 7 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
62a/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze 11 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
63/2018 w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, będącego własnością Gminy Kartuzy 16 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
64/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 16 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
65/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
66/2018 w spr. ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kartuzy, wskaźnika zwiększającego, najbliższej gminie oraz statystycznej liczbie uczniów 24 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
67/2018 w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola 30 V 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
68/2018 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych nie stanowiących odrębnych nieruchomości, pozostających w zasobie Gminy Kartuzy 4 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
69/2018 w spr. utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Kartuzy VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - nie podlega publikacji
70/2018 w spr. powołania Komisji d.s. Budżetu obywatelskiego 6 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
71/2018 w spr. powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku 6 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
72/2018 w spr. regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 6 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
73/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze 8 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
74/2018 w spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 15 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - nie podlega publikacji
75/2018 w spr. zmiany Zarządzenia nr 168/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 15 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
76/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 65/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kartuzy 15 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
77/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 22 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
78/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 25 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79A/2018 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia „ Dobry start" 27 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
79B/2018 w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia „ Dobry start" 27 VI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
80/2018 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 3 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
81/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 31.01.2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz powierzchni reklamowych 3 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82/2018 w spr. zmieniające Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Kartuzy 4 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
82a/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 9 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
83/2018 w spr. zlecenia realizacji zadania publicznego w formie wsparcia z pominięciem otwartego konkursu ofert" 10 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
84/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 11 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
85/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
86/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 11 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
87/2018 w spr. przekazania składników majątkowych i dokumentacji dotyczącej organizacji Szkoły Podstawowej w Staniszewie 11 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
88/2018 w spr. przekazania składników majątkowych i dokumentacji dotyczącej organizacji Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach 16 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
89/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze 20 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
90/2018 w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 23 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
91/2018 w spr. przekazania nieruchomości przy ul.Dworzec 4 w Kartuzach, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach, im. Janusza Żurakowskiego 26 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
92/2018 w spr. powołania Komisji do przekazania nieruchomości przy ul. Dworzec 4 w Kartuzach Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach im. Janusza Żurakowskiego 26 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
93/2018 w spr.
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach
26 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
94/2018 w spr. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy u. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach 26 VII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
95/2018 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
96/2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
97/2018 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
98/2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
99/2018 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Akademia Przedszkolaka" w Kartuzach 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
100/2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
101/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
102/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
103/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 01 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
104/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 16 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
105/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 16 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
106/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 16 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
107/2018 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirachowie 27 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
108/2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa 27 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
109/2018 w spr. przekazania składników majątkowych i dokumentacji dotyczącej organizacji Szkoły Podstawowej w Mirachowie 27 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
110/2018 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 20i8r. 29 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
111/2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji umowy nr 1/PWR-D/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku o dofinansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III" 29 VIII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-09-20 14:23:35

Opublikowane: 2018-01-05 13:58:29 (2742 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.513 sekund