Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846678
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2018

1. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dn 63 PE na terenie działki nr ew. 104/12 położonej w Kartuzach, obręb 0008
2. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Dolnej na terenie działek nr ew. 95/2, 328, 977/13, 308/1, 308/2, 308/5, 307 (część działki nieobjęta mpzp), 306/13, 308/9, 308/10, 308/4, 308/3, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
3. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 156/12 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
4. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu na wniosek Burmistrza Kartuz reprezentowanego przez pełnomocnika p. Mateusza Jezierskiego MAXPROJEKT, z dnia 25.09.2017r. tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G"
5. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamiające o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Brodnica, Ręboszewo, Smętowo, Kosy, Kartuzy obr. 2 i obr. 5 gm. Kartuzy, województwo pomorskie"
6. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 240, 12/3 położonych w Kiełpinie oraz na terenie działek nr ew. 230/1, 230/2, 230/3 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
7. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Marii Konopnickiej na terenie działek nr ew. 12/3, 16/1, 16/2, 13, 14, 15/3, 15/2, 273/1, 255/13, 255/14, 255/12, 989/4, 989/5, 989/2 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
8. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do działki nr ew. 107 na terenie działek nr ew. 106, 108 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
9. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Jeziornej, Krótkiej w Borowie na terenie działek nr ew. 110/3, 109/1, 105/15, 105/14, 106/9, 111/6, 103/8, 103/4 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
10. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany istniejącej i budowy nowej sieci ciepłowniczej w Kartuzach w rejonie os. Sikorskiego, ul. Parkowej, Hallera, Ceynowy i os. XX-lecia na terenie działek nr 21/17, 21/2, 119/3, 27/2 (część działki nie objęta mpzp), 191/3 (część działki nie objęta mpzp), 28/3, 162/2 (część działki nie objęta mpzp), 164/1 (część działki nie objęta mpzp), 113/27, 113/24, 248/1, 118/4, 166 położonych w Kartuzach, obr. 0008, działek nr 82/2, 82/1, 83/2 położonych w Kartuzach, obr. 0009, działek nr 73/4, 85, 76/1, 80, 321/2 (część działki nie objęta mpzp), 321/1, 96/11, 236/3, 48/18, 48/25, 48/27, 61/2, 96/12 położonych w Kartuzach, obr. 0003
11. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 214/23, 569 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
12. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV i szafki sterowniczej w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Kartuskiej na terenie działek nr ew. 630, 629/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
13. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 41/12, 441/1, 441/2 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
14. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 30/1 oraz części działki nr ew. 238/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
15. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 422/17, 422/18 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
16. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych na terenie działek nr 47/18, 47/19, 47/16, 46, 8/1, 8/2 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
17. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 51/25, 52 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
18. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 4, 8, 9/21, 10/11, 34, 84 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
19. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dn 63 PE na terenie działki nr ew. 104/12 położonej w Kartuzach, obręb 0008
20. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ew. 438, 430/12 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
21. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 96, 102/3, 226, 228/10 położonych w obrębie Prokowo, gmina Kartuzy
22. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 1550506 o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP prowadzącą ruch do dworca integracyjnego w Kartuzach" - rozbudowa drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerzystów oraz ścieżkę rowerową wraz z miejscami postojowymi dla rowerów oraz małą architekturą.
23. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej na terenie działek nr ew. 388, 389/11 (część działek nie objęta mpzp) położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
24. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem ś/c przy ul. Edukacji Narodowej i ul. Podgórnej na terenie działek nr ew. 224/8, 224/7, 226/2, 228/1, 227/2, 227/3, 242, 226/1, 254, 248, 46/1, 246/7 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
25. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dn 63 PE na terenie działek nr ew. 105/7, 106/2 położonych w Kartuzach, obręb 0008
26. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr U.6733.81.2017.JR z dnia 28.12.2017 r. dla przebudowy basenu pływackiego o brodzik dla dzieci na terenie działki nr ew. 86/76 położonej w Kartuzach, obręb 0007 w zakresie zmiany rodzaju inwestycji na rozbudowę i przebudowę basenu pływackiego
27. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej do działki nr ew. 107 na terenie działek nr ew. 106, 108 położonych w Nowej Hucie, gmina Kartuzy
28. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową na terenie działki nr 384/8 położonej w Brodnicy Górnej
29. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr U.6733.81.2017.JR z dnia 28.12.2017 r. dla przebudowy basenu pływackiego o brodzik dla dzieci na terenie działki nr ew. 86/76 położonej w Kartuzach, obręb 0007 w zakresie zmiany rodzaju inwestycji na rozbudowę i przebudowę basenu pływackiego
30. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr ew. 145/14, 145/21, 145/16, 145/17 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
31. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4kV w celu budowy oświetlenia ulicznego na słupach na ul. Jeziornej, Krótkiej w Borowie na terenie działek nr ew. 110/3, 109/1, 105/15, 105/14, 106/9, 111/6, 103/8, 103/4 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
32. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie działek nr ew. 522/6, 524/2, 526/3, 526/4, 522/4 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
33. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków i sieciami wodociągowymi na terenie działek położonych w Brodnicy Górnej, działek położonych w Ręboszewie, działek położonych w Smętowie, działek położonych w Kosach
34. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcij Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G", w województwie pomorskim
35. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcij Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G", w województwie pomorskim
36. Obwieszczenie informujące o:
- wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu brojlerów kurzych na działce nr ew. gr. 611 w m. Prokowo o obsadzie 120 DJP,
- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
37. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowego na salę edukacyjną na terenie działki nr ew. 109/6 położonej w Kartuzach, obręb 0004
38. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 422/17, 422/18 położonych w Mirachowie, gmina Kartuzy
39. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr ew. 41/12, 441/1, 441/2 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
40. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 30/1 oraz części działki nr ew. 238/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
41. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 51/25, 52 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
42. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G
43. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej na terenie działek nr ew. 388, 389/11 (część działek nie objęta mpzp) położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
44. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 240, 12/3 położonych w Kiełpinie oraz na terenie działki nr ew. 230/3 położonej w Mezowie, gmina Kartuzy
45. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 200 (część działki nie objęta mpzp) położonej w Mezowie, gmina Kartuzy
46. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 168, 155 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
47. Obwieszczenie informujące o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju jodła rosnącego na osiedlu Wybickiego 27
48. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tut. organ wydał decyzję znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.147.2017.PW.17 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z droga powiatową nr 1907G", w województwie pomorskim
49. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 1S5050G o kładkę dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP prowadzącą ruch do dworca integracyjnego w Kartuzach" - rozbudowa drogi gminnej o kładkę dla pieszych i rowerzystów oraz ścieżkę rowerową wraz z miejscami postojowymi dla rowerów oraz matą architekturą
50. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c dn 63 PE na terenie działek nr ew. 105/7, 106/2, 105/4 położonych w Kartuzach, obręb 0008
51. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego na terenie działek nr 356/13, 356/46, 357/9, 357/7, 357/8, 357/6, 356/40, 359, 347 położonej w Brodnicy Górnej
52. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie działek nr ew. 145/14, 145/21, 145/16, 145/17 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
53. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową na terenie działki nr 384/8 położonej w Brodnicy Górnej
54. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 4, 9/21, 10/11, 34, 84 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
55. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowego na salę edukacyjną na terenie działki nr ew. 109/6 położonej w Kartuzach, obręb 0004
56. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem ś/c przy ul. Edukacji Narodowej i ul. Podgórnej na terenie działek nr ew. 224/8, 224/7, 226/2, 228/1, 227/2, 227/3, 242, 226/1, 254, 248, 46/1, 246/7, 252, 253, 255/1, 259 położonych w Dzierżążnie, gmina,Kartuzy
57. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego na terenie działek nr ew. 522/6,524/2, 526/3, 526/4, 522/4 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
58. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 99/1, 111, 112/16, 115/12,660/1, 115/19 położonych w Kiełpinie
59. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 146/12, 145/2 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
60. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem ś/c na terenie działek nr ew. 330/1, 330/4, 388/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
61. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 1/1, 1/2,10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/9, 13/10, 14/1, 14/3, 14/4, 190, 6, 54, 30, 15/1, 53/2, 53/3, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/10227/34, 227/35, 227/32, 227/33, 227/23, 227/16, 227/19, 843, 227/1228/2, 220/4, 220/5, 222/5, 222/6, 224/7, 224/8, 224/6, 200/13, 200/56 (część działki nie objęta mpzp), 200/15, 200/62, 200/44,200/39, 200/67, 198 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz na terenie działek nr 312/4, 312/6, 312/16, 312/20, 312/21 położonych w Garczu, gmina Chmielno
61. Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu brojlerów kurzych na działce nr ew. gr. 611 w m. Prokowo o obsadzie 120 DJP oraz uwagami, jakie wpłynęły w toku udziału społecznego
62. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 168, 155 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
63. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 50/8, 50/10 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy
64. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłączy wodociągowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na terenie działek nr ew. 430/6, 430/13 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
65. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową trzech przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ew. 72/10, 72/11, 72/12, 21/1. 21/2, 70, 72/1, 72/8 położonych w Głusinie, gmina Kartuzy
66. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ew. 200 (część działki nie objęta mpzp) położonej w Mezowie, gmina Kartuzy
67. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego na terenie działek nr 356/13, 356/46, 357/9, 357/7, 357/8, 357/6, 356/40, 359, 347 położonej w Brodnicy Górnej
68. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 99/1, 111, 112/16, 115/12, 660/1, 115/19 położonych w Kiełpinie
69. Obwieszczenie informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
70. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G"
71. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych w Kartuzach, przy ul. Jeziornej na terenie działek nr 19/2, 160/1 położonych w Kartuzach, obręb 0008
72. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach: zadaszenia nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa drogi - układu pasa drogowego ul. Kolejowej, przebudowa i budowa sieci oświetleniowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 94/30, 94/21, 94/7 położonych w Kartuzach, obręb 0009
73. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 53/35, 53/7, 52 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
74. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 146/12, 145/2 położonych w Borowie, gmina Kartuzy
75. Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu brojlerów kurzych na działce nr ew. gr. 611 w m. Prokowo o obsadzie 120 DJP
76. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej"
77. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu na terenie działek nr 15/1, 220/4, 14/3, 30, 190, 220/5, 198, 206/1, 217/1, 214/1, 216/3, 217/23, 216/22, 216/4, 215/1, 213/1, 209/4, 203/1, 208/21 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz na terenie działek nr 232/11, 232/12, 232/14, 232/15, 329, 232/8 położonych w Garczu, gmina Chmielno
78. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 50/8, 50/10 położonych w Kolonii, gmina Kartuzy
79. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową trzech przyłączy wodociągowych na terenie działek nr ew. 72/10, 72/11, 72/12, 21/1. 21/2, 70, 72/1, 72/8 położonych w Głusinie, gmina Kartuzy
80. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem ś/c na terenie działek nr ew. 330/1, 330/4, 388/1 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
81. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłączy wodociągowych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na terenie działek nr ew. 430/6, 430/13 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
82. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 262/1 położonej w Grzybnie, gmina Kartuzy
83. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 1/1, 1/2,10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/9, 13/10, 14/1, 14/3, 14/4, 190, 6, 54, 30, 15/1, 53/2, 53/3, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/10227/34, 227/35, 227/32, 227/33, 227/23, 227/16, 227/19, 843, 227/1228/2, 220/4, 220/5, 222/5, 222/6, 224/7, 224/8, 224/6, 200/13, 200/56 (część działki nie objęta mpzp), 200/15, 200/62, 200/44,200/39, 200/67, 198 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz na terenie działek nr 312/4, 312/6, 312/16, 312/20, 312/21 położonych w Garczu, gmina Chmielno
84. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ew. 439/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy
85. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie układu komunikacyjnego dworca integracyjnego w Kartuzach: zadaszenia nad przystankami autobusowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa drogi - układu pasa drogowego ul. Kolejowej, przebudowa i budowa sieci oświetleniowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 94/30, 94/21, 94/7 położonych w Kartuzach, obręb 0009
86. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1909G, 1419G i 1917G w miejscowości Mirachowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej"
87. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach"
88. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach"
89. Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto, etap I"
90. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce nr 233/1 (obr.0002 Brodnica) w m. Brodnica Górna, gm. Kartuzy
91. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 155, 151,156 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
92. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii kablowej na terenie działki nr 188/37 położonej w Brodnicy Górnej
93. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych w Kartuzach, przy ul. Jeziornej na terenie działek nr 19/2, 160/1 położonych w Kartuzach, obręb 0008
94. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr B.6740.975.2018.NE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Topolowej w miejscowości Borowo wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej"
95. Postanowienie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach",
96. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na terenie działek nr ew. 537/3, 537/4, 437/5, 537/6, 537/8, 537/9, 538/5, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 538/11 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
97. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 53/35, 53/7, 52 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
98. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Prokowo, rejon ulic Marcina i Kartuskiej.
99. Zawiadomienie wo wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Prokowo, rejon ulic Marcina i Kartuskiej
100. Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu brojlerów kurzych na działce nr ew. gr. 611 w m. Prokowo w obsadzie 120 DJP.
101. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu na terenie działek nr 15/1, 220/4, 14/3, 30, 190, 220/5, 198, 206/1, 217/1, 214/1, 216/3, 217/23, 216/22, 216/4, 215/1, 213/1, 209/4, 203/1, 208/21 położonych w Łapalicach, gmina Kartuzy oraz na terenie działek nr 232/11, 232/12, 232/14, 232/15, 329, 232/8 położonych w Garczu, gmina Chmielno
102. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 262/1 położonej w Grzybnie, gmina Kartuzy
103. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem przy ul. Piaskowej na terenie działek nr ew. 260/2, 260/3, 259/17, 259/19, 259/13, 280/12, 263/15 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
104. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr ew. 155, 151,156 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
105. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 62, 79/11, 81, 82/10, 107 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
106. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych na terenie działek nr ew. 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/8, 537/9, 538/5, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 538/11 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
107. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ew. 439/2 położonej w Mirachowie, gmina Kartuzy
108. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 49/30 położonej w Sitnie, gmina Kartuzy
109. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka linii kablowej na terenie działki nr 188/37 położonej w Brodnicy Górnej
110. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 328/16, 328/20, 328/28 położonych w Brodnicy Górnej

Ostatnia zmiana: 2018-09-03 11:40:29

Opublikowane: 2018-01-05 14:06:41 (3842 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.259 sekund