Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Poniedziałek, 27 maja 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4846633
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Uchwały - Rok 2018 (styczeń - lipiec)

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
29 stycznia 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIII/497/2018 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2018 roku 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/498/2018 w spr. trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 29 I0 2018 7 II 2018
poz. 452
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/499/2018 w spr. uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska 29 I 2018 8 III 2018
poz. 837
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/500/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 29 I0 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/501/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/502/2018 w spr. wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Między gminnego pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kartuzy 29 I0 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIII/503/2018 w spr. wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Kartuzy a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę Miasta Gdańska 29 I 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
14 marca 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIV/504/2018 w spr. podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 14 III 2018 6 IV 2018
poz. 1352
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/505/2018 w spr. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2018 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/506/2018 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulic Kartuskiej i Bocznej 14 III 2018 19 IV 2018
poz. 1534
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/507/2018 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy- rejon ul. Kościerskiej 14 III 2018 8 V 2018
poz. 1779
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/508/2018 w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kartuzy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 14 III 2018 10 IV 2018
poz. 1395
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/509/2018 w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/510/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 52/5 położonej w Kartuzach, obręb 3 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/511/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr ewid. działek 108/1,108/4 położonych w Kartuzach 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/512/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 110/2 położonej w Kartuzach, obręb 1 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/513/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 72/7 położonej w Kartuzach 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/514/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 356/45 położonej w Brodnicy Górnej 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/515/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Dębowa" w Prokowie 14 III 2018 6 IV 2018
poz. 1351
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/516/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Krzywa" w Kiełpinie 14 III 2018 10 IV 2018
poz. 1421
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/517/2018 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/518/2018 w spr. zmiany uchwały Nr XX/257/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2016-2020 14 III 2018 12 IV 2018
poz. 1466
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/519/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 7/3 położonej w Kartuzach, obręb 3 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/520/2018 w spr. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 13/3 na 14/3 położonych w Mezowie. 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/521/2018 w spr. wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Kartuzy 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/522/2018 w spr. wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Kartuzy 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/523/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/524/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/525/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 1/27 położonej w Kartuzach, obręb 5 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/526/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/527/2018 w spr. zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach zmienionej uchwałą Nr XV/210/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 1 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XX/279/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2016 r. 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIV/528/2018 w spr. zmiany uchwały Nr 11/12/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach zmienionej uchwalą Nr XX/255/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2016 r. 14 III 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
9 kwietnia 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLV/529/2018 w spr. podziału Gminy Kartuzy na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 9 IV 2018 14 V 2018
poz. 1883
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/530/2018 w spr. uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy"
załącznik STUDIUM
9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/531/2018 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/532/2018 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/533/2018 w spr. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/534/2018 w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kartuz 9 IV 2018 21 V 2018
poz. 2047
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/535/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/536/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLV/537/2018 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja jezior kartuskich" 9 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
19 kwietnia 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVI/538/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 19 IV 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
22 czerwca 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVII/539/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Świętojańska" w Staniszewie. 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2868
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/540/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w Staniszewie 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2869
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/541/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Strażacka" w Staniszewie 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2870
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/542/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Kaszubska" w Staniszewie 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2871
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/543/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Pogodna" w Staniszewie 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2872
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/544/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego" w Kartuzach 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2873
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/545/2018 w spr. nadania kontynuacji nazwy ulicy " Osiedle Piotruś Pan" w Kiełpinie 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2874
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/546/2018 w spr. nadania kontynuacji nazwy ulicy "Brunona" w Łapalicach 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2875
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/547/2018 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/548/2018 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 11/2 położonej w Mirachowie 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/549/2018 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/550/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/551/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/552/2018 w spr. uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2866
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/553/2018 w spr.zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2867
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/554/2018 w spr. Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 22 VI 2018 24 VII 2018
poz. 2946
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/555/2018 w spr. zasad i wysokości opłat za postój w Strefie Piatnego Parkowania na terenie Kartuz 22 VI 2018 18 VII 2018
poz. 2865
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/556/2018 w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/557/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2017 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/558/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2017 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/559/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2017 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/560/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im,Franciszka Tredera w Kartuzach za 2017 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/561/2018 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/562/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/563/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/564/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/565/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/566/2018 w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na rok 2018 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/567/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Prokowo rejon ulic Marcina i Kartuskiej 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/568/2018 w spr. zmiany uchwały nr XLIV/525/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. 1/27 położonej w Kartuzach, obręb 5 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/569/2018 w spr. przyjęcia projektu regulaminu dostarczana wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/570/2018 w spr. Wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. 1/28 (po podziale 1/50) położonej w Kartuzach, obręb 5 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVII/571/2018 w spr. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kartuz 22 VI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
9 lipca 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLVIII/572/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 72/3 położonej w Kartuzach 9 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVIII/573/2018 w spr. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli nieruchomości o nr ewid. działki 224/5 położonej w Dzierżążnie w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 9 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVIII/574/2018 w spr. ustalenia na terenie Gminy Kartuzy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 9 VII 2018 9 VIII 2018
poz. 3243
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVIII/575/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu 9 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVIII/576/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 9 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLVIII/577/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 9 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
26 lipca 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
XLIX/578/2018 w spr. zmiany uchwały nr XLVII/563/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego 26 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIX/579/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 26 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
XLIX/580/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 26 VII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2018-10-30 10:56:00

Opublikowane: 2018-02-12 10:36:23 (2394 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.073 sekund