Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Sobota, 17 listopada 2018r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4544821
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Obwieszczenia urzędowe 2018 (wrzesień-grudzień)

110. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr ew. 252/2, 252/5, 268/1, 280, 282, 284/5, 296, 298 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
111. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 388/1, 332/37 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
112. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na terenie działek nr ew. 430/13, 430/7, 430/8, 430/12, 438 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
113. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 126/3, 126/6 położonych w Bączu, gmina Kartuzy
114. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
115. Obwieszczenie zawiadamiające o podjęciu czynności w zawieszonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 156/12 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
116. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach"
117. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz zawiadamiajace o terminie konsultacji społecznych w sprawie nazw ulic, skwerów i rond
118. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na poddaszu dworca kolejowego na pomieszczenia biurowo-socjalne na terenie działki nr 94/21 położonej w Kartuzach, obręb 0009
119. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 526/4, 528/4, 528/2, 531/5, 533/11, 536/6 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
120. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 569, 213/12, 222/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
121. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1909G, 1419G i 1917G w miejscowości Mirachowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej"
122. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej na terenie działek nr 62, 79/11, 81, 82/10, 107 położonych w Sitnie, gmina Kartuzy
123. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 260, 261/8 położonych w Brodnicy Górnej
124. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem przy ul. Piaskowej na terenie działek nr ew. 260/2, 260/3, 259/17, 259/19, 259/13, 280/12, 263/15 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy.
125. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 326/17 położonej w Smętowie
126. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 213/1, 219, 220/1, 220/14 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy
127. Obwieszczenie Starosty Kartuskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr B.6740.812.2018.IP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1907G polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mokre Łąki"
128. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 328/16, 328/20, 328/28 położonych w Brodnicy Górnej
129. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na terenie działek nr ew. 430/13, 430/7, 430/8, 430/12, 438 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
130. Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 49/30 położonej w Sitnie, gmina Kartuzy
131. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do chowu brojlerów kurzych na działce nr ew. gr. 611 w m. Prokowo o obsadzie 120 DJP.
132. Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 156/12 (aktualnie działka nr 156/34) położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy
133. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 127/9, 127/5 położonych w Staniszewie, gmina Kartuzy
134. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na poddaszu dworca kolejowego na pomieszczenia biurowo-socjalne na terenie działki nr 94/21 położonej w Kartuzach, obręb 0009
135. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ew. 388/1, 332/37 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
136. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 12/2, 100/2, 100/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
137. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr ew. 526/4, 528/4, 528/2, 531/5, 533/11, 536/6 położonych w Brodnicy Dolnej, gmina Kartuzy
138. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem na terenie działki nr ew. 12/3 położonej w Kiełpinie, gmina Kartuzy
139. Obwieszczenie informujące o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 wraz z przyłączem na terenie działek nr ew. 12/2, 100/2, 100/5 położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy
140. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkoły na sale lekcyjne na terenie działki nr ew. 224/11 położonej w Dzierżążnie, gmina Kartuzy
141. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 326/17 położonej w Smętowie
142. Obwieszczenie informujące o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 260, 261/8 położonych w Brodnicy Górnej
143. Obwieszczenie Burmistrza Kartuz dotyczące ogłoszenia naboru uzupełniającego do Projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

-Regulamin uzupełniającego naboru uczestników projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Kartuzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
144. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 127/6 położonej w Smętowie

Ostatnia zmiana: 2018-11-14 14:27:33

Opublikowane: 2018-09-06 10:38:50 (657 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.065 sekund