Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794913
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

Zarządzenia 2018 (wrzesień - grudzień)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KARTUZ
ROK 2018
NUMER ZARZĄDZENIA OPIS DATA PODJĘCIA RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
112/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 5 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
113/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 10 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
114/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
115/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 10 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
116/2018 w spr. materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na rok 2019 i lata następne 10 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
117/2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 13 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
118/2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kartuzy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 17 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
119/2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy w sprawie nazw ulic, skwerów i rond 20 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
120/2018 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 20 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
121/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze 20 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
122/2018 w spr. powołania Komisji do przejęcia zabudowanej zanieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 113/24, obr. 8 Kartuzy 21 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
123/2018 w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 21 IX 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
124/2018 w spr. powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Kartuz 1 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
125/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
126/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 10 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
127/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 11 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
128/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 11 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
129/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 11 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
130/2018 w spr. udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania(SWA) w dniu 18 października 2018 r. 12 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
131/2018 w spr. udzielania pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do realizacji projektu pn:„Szukam... Znajduję... Pracuję...II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 18 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
132/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 31.01.2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz powierzchni reklamowych 23 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
133/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 25 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
134/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 25 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
135/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 25 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
136/2018 w spr. aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych i publicznych szkół oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kartuzy, wskaźnika zwiększającego oraz statystycznej liczbie uczniów na rok 2018 26 X 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
137/2018 w spr. wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia uzupełniającego naboru uczestników projektu pn. „OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno" 5 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
138/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 6 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
139/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 6 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
140/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 6 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
141/2018 w spr. rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego 9 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
142/2018 w spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 15 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
143/2018 w spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2028 15 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
144/2018 w spr. zmiany Procedury windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 15 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
145/2018 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 19 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
146/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 26 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
147/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 26 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
148/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 26 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
149/2018 w spr. refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
150/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
151/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
152/2018 w spr. zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 140/2016 z dnia 07 listopada 2016 r. 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
153/2018 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji niezużytych materiałów znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154/2018 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością obcych jednostek a znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XI 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
154A/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 3 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
155/2018 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku w sferach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 7 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
156/2018 w spr. powołania komisji do przejęcia ruchomości. 10 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
157/2018 w spr. powołania formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) 12 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
158/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 12 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
159/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 13 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
160/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 13 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
161/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 13 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
162/2018 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 14 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
163/2018 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kartuzach 14 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
164/2018 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 17 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
165/2018 anulowano XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
166/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 28 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
167/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
168/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 28 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
169/2018 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 64/2012 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
170/2018 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej 28 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
171/2018 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach 31 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
172/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 31 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz
173/2018 w spr. zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 31 XII 2018 Dokument typu Adobe Reader - pobierz

Ostatnia zmiana: 2019-03-13 09:56:59

Opublikowane: 2018-09-20 14:19:34 (989 odsłon)

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

[ Wróć ]


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.066 sekund