Strona bip.kartuzy.pl używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.

Piątek, 26 kwietnia 2019r.

Strona główna
http://www.bip.kartuzy.pl http://www.bip.gov.pl http://www.bip.gov.pl


ORGANY
Rada Miejska
- Sesje Rady Miejskiej
- terminarz Komisji
- interpelacje
Burmistrz
Oświadczenia majątkowe radnych

URZĄD
Dane podstawowe
Organizacja urzędu
Schemat organizacyjny
Statut Urzędu Gminy Kartuzy
Zastępca Burmistrza I
Zastępca Burmistrza II
Sekretarz
Skarbnik
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Kontrole
Praca
Petycje
Informacja Publiczna
Informacje Urzędu
Ogłoszenia
Obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
Konsultacje społeczne
Gminny Rejestr Zabytków
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Żłobków
Rejestry, Ewidencje, Archiwa

PRAWO LOKALNE
Statut Gminy Kartuzy
Regulamin urzędu
Budżet i majątek gminy
Uchwały RM
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty lokalne
Opłata skarbowa
Porozumienia
Przetargi

Plany i Programy Gminne
Strategia Rozwoju Gminy Kartuzy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kartuzy
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kartuzy
Strategia Rozwoju Edukacji
Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plany Odnowy Miejscowości
Studium gminy KARTUZY
Gminny Program Rewitalizacji Kartuz
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
WPF – wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi
Gminny Fundusz Stypendialny
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014 -2020
Program opieki nad zabytkami Gminy Kartuzy

INNE
Załatwienie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
Jednostki pomocnicze
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Własne publikacje
Informacje nieudostępnione
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu

Kodeks etyki
Karty usług
WNIOSKI

LICZNIK ODWIEDZIN

4794822
odsłon strony od 1 Lipca 2003
Rejestr zmian

uchwały rok 2018 (sierpień - grudzień)

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
5 września 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
L/581/2018 w spr. utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kartuzach, Rady Powiatu Kartuskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Kartuz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 5 IX 2018 19 IX 2018
poz. 3613
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
L/582/2018 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 IX 2018 24 IX 2018
poz. 3630
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
L/583/2018 w spr. podziału obszaru Gminy Kartuzy na sektory na potrzeby organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5 IX 2018 28 IX 2018
poz. 3698
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
L/584/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 5 IX 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
L/585/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 5 IX 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
L/586/2018 w spr. zmiany uchwały nr XLIV/526/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 5 IX 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
10 października 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
LI/587/2018 w spr. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/588/2018 w spr. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kartuzy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 10 X 2018 8 XI 2018
poz. 4313
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/589/2018 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3 Maja w Kartuzach 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/590/2018 w spr. zmiany Uchwały Nr XLVII/554/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 10 X 2018 7 XI 2018
poz. 4281
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/591/2018 w spr. nadania kontynuacji nazwy ulicy "Świerkowa" w Kiełpinie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4245
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/592/2018 w spr. nadania kontynuacji nazwy ulicy "Wiosenna" w Kiełpinie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4259
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/593/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Błękitna" w Kiełpinie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4264
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/594/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Świętego Ducha" w Kiełpinie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4263
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/595/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w Ręboszewie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4244
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/596/2018 w spr. nadania nazwy ulicy "Świerkowa" w Mirachowie 10 X 2018 6 XI 2018
poz. 4262
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/597/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działki 35/7 położonej w Kaliskach 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/598/2018 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. działek 56/12, 56/15 położonych w Mirachowie 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/599/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 138/3 położonej w Kartuzach 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/600/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/601/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/602/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/603/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/604/2018 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/605/2018 w spr. przyjęcia od Województwa Pomorskiego do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr W211 i W224 z liniami kolejowymi 214 i 229 w Kartuzach 10 X 2018 9 XI 2018
poz. 4359
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/606/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/607/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 10 X 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
LI/608/2018 w spr. uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kartuzy 10 X 2018 26 X 2018
poz. 4064
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

NOWA KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
21 listopada 2018r.
NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
I/1/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach. 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/2/2018 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/3/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/4/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/5/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/6/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/7/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 21 XI 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
I/8/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kartuzy 21 XI 2018 4 XII 2018
poz. 4845
Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

 • video z I sesji Rady Miejskiej w Kartuzach

 • II SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
  3 grudnia 2018r.
  NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
  II/9/2018 w spr. zmiany uchwały Nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  II/10/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  II/11/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  II/12/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kartuzach 3 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  II/13/2018 w spr. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy 3 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

 • video z II sesji Rady Miejskiej w Kartuzach

 • II Sesja Rady Miejskiej - imienny wykaz głosowania


 • III SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
  12 grudnia 2018r.
  NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
  III/14/2018 w spr. zmiany uchwały nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie gminy Kartuzy i ich regulaminów 12 XII 2018 07 I 2019
  poz. 82
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  III/15/2018 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Sambora i Majkowskiego 12 XII 2018 23 I 2019
  poz. 412
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  III/16/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. 3 Maja, T. Kościuszki, Dworcową oraz gen. J. Hallera w Kartuzach 12 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  III/17/2018 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kiełpino - rejon ulicy Podlaskiej, Spacerowej i Wiosennej 12 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  III/18/2018 w spr. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok 12 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  III/19/2018 w spr. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028 12 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

 • video z III sesji Rady Miejskiej w Kartuzach

 • III Sesja Rady Miejskiej - imienny wykaz głosowania


 • IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
  28 grudnia 2018r.
  NUMER UCHWAŁY OPIS DATA PODJĘCIA PUBLIKACJA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RODZ. PLIKU LINK DO PLIKU
  IV/20/2018 w spr. zmiany uchwały: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/21/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/22/2018 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/23/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/24/2018 w spr. powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/25/2018 w spr. uzyskania środków finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/26/2018 w spr. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 28 XII 2018 12 II 2019
  poz. 725
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/27/2018 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2019 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/28/2018 w spr. zmiany uchwały nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach, z dnia 14 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/29/2018 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/30/2018 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/31/2018 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/32/2018 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/33/2018 w spr. niewygasających wydatków na koniec 2018 roku 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/34/2018 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 28 XII 2018 16 I 2019
  poz. 301
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/35/2018 w spr. zmiany Uchwały NR XXV/305/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kartuzy 28 XII 2018 16 I 2019
  poz. 302
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/36/2018 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2028 28 XII 2018 Dokument typu Acrobat Reader - pobierz
  IV/37/2018 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok 28 XII 2018 25 I 2019
  poz. 471
  Dokument typu Acrobat Reader - pobierz

 • video z IV sesji Rady Miejskiej w Kartuzach

 • IV Sesja Rady Miejskiej - imienny wykaz głosowania


 • Ostatnia zmiana: 2019-04-10 15:35:10

  Opublikowane: 2018-10-30 10:51:58 (1081 odsłon)

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej Kartuzy Wszystkie prawa zastrzeżone.

  [ Wróć ]


  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.045 sekund